Һургаал боломоор ушарнууд

Гурбан хүбүүдэй нэгыень хүндэ үгэжэ болохогүй

19 марта 2015

1179

Дориин Цэдэнтэн гурбан хүбүүтэй байгаа. Энэ айлайхиһаа Дугартан дундахи хүбүүн Дамдинииень яһала томо болоһон хойнонь хүбүүшэлжэ үргэжэ абаад, нэрэдээ оруулба. Ехэ хүбүүн Цэдэн-Жабынь үри хүүгэдгүй дала гаран наһандаа аялаа юм. Айлда үгтэһэн дундахи хүбүүниинь аюулда орожо хосороо һэн. Бага хүбүүниинь баруун байлдаанһаа бусаагүй юм. Гурбан хүбүүдые таһалхада, хойноо хоригтой, хоёр заяанда нүгэлтэй гэдэг байгаа. Гурбан хүбүүдэй нэгые хүндэ үгэбэлтнай, өөһэдтэднай аюултай, үри бэедэтнай яаха аргагүй хашалантай, харгынь хаалтатай, хэшэгээ алдахат гэлсэдэг байна.
Автор: Буда-Ханда Цырендоржиева