Хэшээхэ, сээрлэхэ зүйлнүүд

Хүнүүдэй хоорондын харилсаанай сээр

19 марта 2015

1898

Ямаршье хүнтэй ярилдахадаа, зэргэсэн түрүүн һуухые, ташаагаа тулахые, бодомжогүй үгэ хэлэхые сээрлэхэ шухала. Хахир шангаар дуугархые “муу хүнэй дуун ехэ, мохоо хутагын мүр ехэ” гэдэг ушар бии.


Гэрэл зураг: "Буряад Үнэн" һонин

— Ямаршье хүнтэй ярилдахадаа, зэргэсэн түрүүн һуухые, ташаагаа тулахые, бодомжогүй үгэ хэлэхые сээрлэхэ шухала. Хахир шангаар дуугархые “муу хүнэй дуун ехэ, мохоо хутагын мүр ехэ” гэдэг ушар бии. 
— Айлда ороһон хүн мүрэй эхиндэ, аха ехын дээдэ тээ гаража һуухые сээрлэдэг. Мүнөөнэй зарим залуушуулай хойморто гараад, шэрээ голлоод һуудаг ушарнууд олон. Тиимэ хүниие сээр сэбэрээ алдаһан, һургаалгүй хүн гэдэг. 
— Ямаршье хүнүүдэй хоорондоо ярилдажа байхада, дундуурнь орожо, үгэеэ хабшуулан, яряаень таһалхые сээрлэ, хүлеэхые хэшээ. 
— Ном уншажа, ном бэшэжэ байһан хүнэй бэшэгыень хаража, шагаахые сээрлэхэ шухала.

Другие статьи автора

Һэеы гэр

3929

Гал тахилга ба гал тухай

Заншал соомнай халуун сай,
Заншал соомнай хани барисаан,
Заншал соомнай галай бадараан”.
(Ц-Д. Дондокова)