Нааданууд

Һээр шаалга

25 марта 2015

1314
Мүнөөнэй залуушуул энээниие тухайлха ёһотой. Зүгөөр хүдэр хүбүүдэй хүшэ, шадал туршаха гэһэн үхэрэй һээр хоёр далигүй байха ёһотой. 

Урдань эрэшүүл һээр улаан нюдаргаараа шаадаг байгаа. Мүнөөшье тиигэдэг. Нэгэ гартаа һээр баряад, нүгөө нюдаргатаяа уулзуулжа сохихо шухала. Эндэ дүршэл хэрэгтэй: эршэтэйгээр сохиходо, ямаршье һээр тэнсэнгүй хухарха. Дүй дүршэлөөр баян хүнүүд һээрые ара нюргандаа баряад, нюдөөрөө оройдоошье харангүй сохидог. 

Урдандаа һээрэй орондо томо ногоон сай шаажа туршадаг байгаа.Автор: “Хэжэнгэ” һонинһоо