Түрэ хурим

Басага заһалга

23 марта 2015

1228

Басаганайнгаа хадамда ошохоһоо һураггүй урда, тэрэнэйнгээ хадамтай болоогүй, бишыхан байхаһаань хойшо юумыень түхеэржэ эхилдэг байгаа. Эхэнь, хүгшэн эхэнь хурьганай, унаганай, һайн үһэтэй хониной арһануудые ганса нэгээр суглуулжа элдээд, ханза соогоо хадагалдаг, эсэгэнь малгайн халюу, булга, шүрэ, хубануудые худалдажа абадаг һэн.

Лодон Линховоин


Гэрэл зураг: Ван Сюэлинь

Хадамда ошохо басаганай хамаг хэрэгсэлынь түхеэрэлгые басага заһалга гэдэг һэн. Басаганайнгаа хадамда ошохоһоо һураггүй урда, тэрэнэйнгээ хадамтай болоогүй, бишыхан байхаһаань хойшо юумыень түхеэржэ эхилдэг байгаа. Эхэнь, хүгшэн эхэнь хурьганай, унаганай, һайн үһэтэй хониной арһануудые ганса нэгээр суглуулжа элдээд, ханза соогоо хадагалдаг, эсэгэнь малгайн халюу, булга, шүрэ, хубануудые худалдажа абадаг һэн. Түрэ болотор хэдэн һара гү, али жэл тухай үлөөд байхада, хубсаһа хунарынь, дэрэ, шэрдэг, хүнжэл оёжо эхилдэг байгаа юм. Дунда, доодо шадалтан заһалай хубсаһа өөһэдөө оёдог һэн. Зүгөөр түрэл гаралайнь, нютагайнь һамгад һайн дураар тэрэ айлда хамһалсадаг байгаа юм. Баяшуул басаганайнгаа заһал хубсаһыень хүлһэлжэ оюулдаг бэлэй. Дэрэ оёлго орёо байһан тула хүлһэлжэ, шадаха эхэнэртэ оюулдаг һэн. Басаганай эсэгэ гэр барааень хүлһэлжэ хүүлэдэг гү, али худалдажа абадаг байгаа. Хэрбэеэ басагаяа гэртэйгээр үгэхэ һаа, тэрэниинь түхеэрхэ ехэ ажал байдаг һэн. 

Басага заһалган түрэһөө урда дүүрээд байдаг бэлэй. Зүгөөр хубсаһанайнь зүйлэй ганса нэгэн юумые хожом хүсүүлхэ (үгэхэ) ушарнууд байдаг һэн.


Гэрэл зураг: Ван Сюэлинь
Автор: Лодон Линховоин