Сагаалган

Аба эжыгээ золгоорой

19 марта 2015

7349

Үбэлэй хүйтэнэй һүүлшын үдэр,
Өөдэлхэ хабарай эхин үдэр,
Үлзытэ Шэнын нэгэнэй үдэр
Аба эжыдээ айлшалжа ошоорой!


Гэрэл зураг: Ася Лыгденова

Үбэлэй хүйтэнэй һүүлшын үдэр, 
Өөдэлхэ хабарай эхин үдэр, 
Үлзытэ Шэнын нэгэнэй үдэр 
Аба эжыдээ айлшалжа ошоорой! 
– Та амархан сайн байна гүт? – гээд, 
Тохоногынь түшэн золгоорой. 
– Таатай һайхан шэнэлбэ гүт? – гээд, 
Духа дээрээ үндүүлээрэй. 
– Үглөөнэй наран шэнги мандан ябаарай, 
Үндэрэй сэсэг шэнги дэлгэржэ ябаарай, 
Үдэрһөө үдэртэ һайн хүн болоорой, – гээд 
Аба эжышни шамда үреэхэ.


"Толон" һонин
Автор: “Толон” һонин, 10.02.2011