Сагаалган

Сагаалганай амаршалга

19 марта 2015

4129

Алтан һайхан Буряадтаа,
Амгалан тайбан ажаһуудаг
Арад бүхэнии амаршалнаб!

Михаил ШИРАПОВ


Сагаан һараар сарюун мэндэ золгоё! Радна-Нима Базаровай гэрэл зураг


Хун шубуун гарбалтай, 
Хуһан модон сэргэтэй, 
Хурса һүбэлгэн ухаатай 
Хори Буряадаа амаршалнаб! 

Хэтын хэтэдэ алдартай, 
Хэзээшье минии зүрхэндэ 
Хаанашье хэндэшье булигдаагүй 
Хэжэнгэ Буряадаа амаршалнаб! 

Гушан гурбан гулбай, 
Гурбан ехэ Ярууна, 
Ямаршье сагта ядаагүй 
Ярууна Буряадаа амаршалнаб! 

Алтан, мүнгэн, ан гүрөөһэн, 
Буга, хандагай, булга, хэрмээр элбэг, 
Байгаалиин баянаар суурхаһан 
Бабанта Буряадаа амаршалнаб! 

Алтан дэлхэйн алдараар, 
Алхана уулаараа суурхаһан, 
Ажалша малша арадтай 
Ага Буряадаа амаршалнаб! 

Заха газарта түбхинэһэн, 
Замбаа гурил бүтээдэг, 
Залхуугүй ажалша, 
Захаамин Буряадаа амаршалнаб! 

Хяаг үбһэеэ мүнхэлжэ, 
Хяагта хото бүтэһэн, 
Хани барисаанай хилэ дээрэхи 
Хяагта Буряадаа амаршалнаб! 

Сэлэнгынгээ оёорһоо 
Сэгээн шулуу бэдэрһэн, 
Сэбэр сайхан басагадтай 
Сэлэнгэ Буряадаа амаршалнаб! 

Оронгын дархашуул суутай, 
Олон зондоо туһатай, 
Ирагуу дууша басагадтай 
Ивалга Буряадаа амаршалнаб! 

Эрэ эмэгүй эрдэмтэй, 
Элдэб газарта нютагжаһан, 
Эжэлшэхэ танилсахадаа шадамар 
Эрхүү Буряадаа амаршалнаб! 

Хүгжэмшэ дууша хүбүүдтэй, 
Хүшэгөөр арюун аршаантай, 
Хүхюун омог зантай 
Хурамхаан Буряадаа амаршалнаб! 

Бардам баян үгэтэй, 
Баян-Гол нютагтай, 
Бархан уула түшэгтэй 
Баргажан Буряадаа амаршалнаб! 

Байгал далайн эрьедэ 
Баян дэлгэр ажаһуудаг, 
Хатарша, зугааша 
Кабанск Буряадаа амаршалнаб! 

Сагаан мүнгэн толгойтой 
Саяан уулын хормойдо 
Аршаан түгэс амаралтын газарта 
түбхинэһэн 
Түнхэн Буряадаа амаршалнаб! 

Үндэр уула, үргэлжэ тайга 
Арад зондоо мэдээжэ 
Ангууша-хэрмэшэ 
Аха Буряадаа амаршалнаб! 

Элхи нуурһаа эхитэй, 
Элбэг сэсэн үгэтэй, 
Залиршагүй заяатай 
Загарай Буряадаа амаршалнаб! 

Үндэр баян ургаса 
Үргэн тала таряан. 
Бэрхэ ажалша хүбүүдтэй 
Бэшүүр Буряадаа амаршалнаб! 

Түлишөөр баян 
Түгнэ нютагтай, 
Буянтай Мухар-Шэбэр 
Буряадаа амаршалнаб! 

Саратай уула тахилгатай, 
Сагаан эдеэгээр элбэг, 
Зэдэ голой эрьедэхи 
Зэдэ Буряадаа амаршалнаб! 

Алтан һайхан Буряадтаа, 
Амгалан тайбан ажаһуудаг 
Арад бүхэнии амаршалнаб!

Михаил ШИРАПОВ 


Он жэлэй ошохо бүри 
Омог дорюун зандаа, 
Һара жэлэй ошохо бүри 
Һайхан сарюун зандаа, 
Ухаан һонор, түгэлдэр, 
Урматай, баяртай хододоо, 
Урдахи, хойтохи юумые 
Ухаандаа ходо хадуужа, 
Залуу доодо үетэндөө 
Заабари, һургаал хэлэжэ, 
Замайнь үргэн харгые 
Залан сэхээр тэгшэлжэ, 
Аюул, баршад үзэнгүй, 
Амгалан тэнюун һуухыетнай 
Үбгэд, хүгшэд таанадтаа 
Үнэн сэдьхэлһээ үреэнэб. 
Үндэһэн түрэл хэлэеэ 
Үгын һайханаар шудалжа, 
Урданай ёһо заншалай 
Удхыень һайнаар ойлгожо, 
Шэнэ сагай эрилтээр 
Шэнэдхэн саашань һэргээжэ, 
Сагаалганай ёһые 
Сахижа, үргэжэ ябахыетнай 
Залуу доодо үетэндөө 
Захяа болгон дамжуулнаб, 
Угайнгаа заншалта һайндэрөөр, 
Улад, таанадаа амаршалнаб!

Борис БИМБАЕВ