Нааданууд

Ёрхо харбалга

25 марта 2015

1254


Шагай. ᠋Гэрэл зураг: Радна-Нима Базаров

Урдань гэжэ даа, 1950-яад онуудта, наададаг байһан энэ наадан һонирхолтой. Буугаар буудалга, номо годлёор харбалга, баабхай шэдэлгэ бэшэ, энэмнай залуу хүбүүдэй мэргэниие шалгаһан наадан. Илангаяа энэ наадан шэнэ гэрые айлай толлохо үедэ гүйсэдхэгдэдэг. 

Гэрэй хоёр ханануудта (урда урдаһаа хараһан), шала дээрэ арбан сантиметр үргэнтэй, аршам утатай хабтагайнууд табигдаха. Тэдээн дээгүүр хониной шагайнууд жэрытэр табигдаха. 

Шагайтай хабтагайнуудай саана гурба гурбан хүбүүд һууха. Тэдэнэй гарнуудта нэгэ нэгэ хобоо модон, яһан ёрхонууд барюулагдаха. 

Зай, хобоо модон дээрэһээ хүбүүд ёрхонуудые эршэтэйгээр түлхин харбажа, нүгөө ханадахи хабтагай дээрэхи шагайнуудые мэргэлхэ зэргэтэй. 

Долёобор гү, али дунда хургаараа тэртэдэжэ, олон шагай унагааха хэрэгтэй. Ямар ангинь нүгөөдэ ангиингаа шагайнуудые түрүүн унагаажа үрдинэб, тэдэнь шүүһэн болохо.
Автор: “Хэжэнгэ” һонинһоо