Нааданууд

Тэбэг сохилго

25 марта 2015

2028


Гэрэл зураг: okagazeta.ru
Хоёр хүн тэбэг сохижо наададаг. Тэбэг гээшэ бүд соо орёожо уяһан багашаг һонгинын тухай хайр шулуун юм. Хүлөөрөө сохиходо хүндэхэн бэетэй аад, ехэ таарамжатай, зохид байха. Үгышье һаа хилгааһан залаатай түхэреэн байдаг. 

Нэгэдэхи наадагша тэбэг хүлөөрөө сохижо эхилхэдээ, нэгэ зулаар 37 дахин сохёод, тэбэгээ газарта унагаажархиба. Хоёрдохи наадагша тэбэгээ тэрээнһээ оло дахин сохижо шүүхэ болобо гээшэ. Тэбэгээ сохиходоо, 21 дахин сохёод, алдажа, шүүгдээ гэе. 

Шүүгдэһэн хүн шүүгшэдһээ “зобохо” болоно. Шүүгшэдээ тэбэгые хүлдэнь хаяжа үгэжэ сохюулна. Сохигшо зобогшые ехээр зобоохоёо оролдон, тэбэгыень хажуу тээшэнь холо сохижорхино. Зобогшо эсэтэрээ гүйжэ, нээрээшье, зобохын ехээр зобожо, хүлһөө аршан һалирна. 

Зобоогшын сохигшо тэбэгые зобогшо угтан хүлөөрөө сохёо һаа, зоболон дүүрэжэ, дахин шэнээр наадаха байгаа, теэд нүгөөдэнь яахадаа хүнэй тодожо сохихоор сохихоб даа. Баһа аяар холо сохижорхино. Зобоогшын тэбэгээ сохижо шадангүй алдаа һаань, зоболон дүүрэхэ байгаа. Алдахуулха гэжэ муугаар хаяжа үгэхэдэнь, сохингүй байна бшуу. Дороһоонь ошожо тэбэгээ абаад, дахин хаяжа үгэхэ баатай болоно. Зоболон хадаал зоболон."Тэбэг" хатар. Буряад Республикын Л. П. Сахьяновагай ба П.Т. Абашеевай нэрэмжэтэ хатарай колледжэй шабинар хатарна. 
Автор: Цогто Номтоев