Нааданууд

Хоргодолго

25 марта 2015

1226


Ж. Дымчиковагай гэрэл зураг

Хоёршье, олоншье үхибүүд наадажа болохо. Хоргодохоор олон гэр байратай, малай хорёо хототой, үбһэ хулһатай газарта наадахада таарамжатай. Бэдэрэгшэ хоргодогшодтоо хоргодохо саг үгэжэ, далда газарта, хоргодогшодойнгоо ошоһон зүг шэгынь харангүй, һууха. Сагай хүсэхэдэ гаража бэдэрхэ. Бэдэрэгшэ хоргодогшодойнгоо мүр ажаглаха. Юумэнэй байраhаа хүдэлһые шэнжэлхэ, шагнаархаха, хоргодомо газарнуудые үзэхэ. Бэрхэ бэдэрэгшэ удаан зобонгүй, түргэн оложо, өөрөө хоргодохо эрхэ олодог.
Автор: Цогто Номтоев