Нааданууд

Үхэрэй баабхайнууд

25 марта 2015

1148


Д. Гармаевай гэрэл зураг

Үхэрэй томо баабхайнуудые ехэ хүнүүд – эжы, баабай болгожо наадаха. Хониной шагайнуудые үхибүүд болгохо. Тэдэнээ таатай гоёор хубсалуулха. Хүхэ бүд дэгэлтэй баабай, сэнхир тэрлигтэй эжы, улаан дэгэлтэй лама һууха. Шэрдэг шэрээ хуряаха. Айл бүлэ болгожо, баабайгаа хоймортоо, эжыгээ зүүн тээгээ, айлшанаа баруун ханадаа жабдан дээрэ һуулгаха. Айлшадые угтажа, морииень абажа, гэртээ урижа “хүндэлхэ”, “сайлуулха” зуураа, тэдэнэй хөөрэлдөөе һажаажа, дуугаралсажа наадаха. Айлшандаа бэлэг бариха, мордохуулха.
Автор: Сергей Бабуев