Хэшээхэ, сээрлэхэ зүйлнүүд

Юрэнхы байдалтай холбоотой ёһо гурим

19 марта 2015

1985

— Ушар шалтагаангүй дуулажа, эшхэржэ ябахые сээрлэдэг. Энээниие муу ёро гэдэг.


Гэрэл зураг: Наталья Уланова

— Газааһаа хүнэй гэртэ ороходо, дээшээ хаража, толгойгоо һалаабшалан, бодонгүй хэбтэһэн хүниие арюун сэдьхэлгүй, хүниие тоодоггүй, дээрэлхүү шэнжэтэй хүн гэжэ тоолодог. 
— Шанаагаа тулажа һууһан хүниие гэмэржэ, шаналжа һууна гэдэг. Тиимэ ушарые сээрлэдэг ёһотой. 
— Орондоо (дэбдихэртээ) бү дуула, орондоо бү уйла гэдэг. Энээнэй ушар шалтагааниинь бол, орондоо дуулабал, жаргал тогтодоггүй, орондоо уйлабал, зоболон һаладаггүй гэдэг. Энээниие сээрлэхэ шухала. 
— Үүдэ алдалха (үүдэн хоорондо байгаад, хоёр гараараа гуяыень тулаха), богоһо дээрэ һууха, байха, бахана түшэхые сээрлэдэг. Энэнь ада шүдхэр дуудаһан муу ёро гэдэг. 
— Ушар шалтагаангүй дуулажа, эшхэржэ ябахые сээрлэдэг. Энээниие муу ёро гэдэг.
Автор: “Хэжэнгэ” һонинһоо