Эрын гурбан наадан

Эрын гурбан наадан тухай

19 марта 2015

3870

Жаргалта Буряадайм, Буряадайм
Жабхаланта дуунууд, дуунууд.
Сурхарбаан дээрэ сууряатан зэдэлнэ.
Сурхарбаан, сурхарбаан, сурхарбаан.

Үг. Баатар Батоевой

БҮХЭ БАРИЛДААН


Бүхэ барилдаан. Зураг: Зоригто Доржиев

Шаса, балсан шангатан, 
Шамбай шуран бүхэшүүл 
Баруун, зүүн тээ дүхэриглөө, 
Барилдаанда бэлдээ. 
Эхин түрүүнһээ бодожо, 
Бүхэ барилдаан эхилбэ: 
Дүрэ буляалдан гэтэлсэнэ, 
Гараа шоройдон маряалсана, 
Хүсэ шадалаа үзэлсэнэ, 
Тэн тэрээн носолдоно. 
Дүрэтэй, хүсэтэйнь диилэбэ, 
газар тэбэрисэ шэдэлбэ, 
Ташаандаа абажа тарайлгаба, 
Дэгээдэжэ унагааба… 
Аһан ехэ заан бүхэ – 
Зүдхэли үргэн нютагай 
Жамбын Цэрэн бэлэй.


ҺУР ХАРБААН


Мэргэн харбаашад. Зураг: Зоригто Доржиев


Зүлгэ хюһагдаа, 
Зураахай заһагдаа, 
Һур үригдөө, 
Һүн үргэгдөө. 
Мэргэшүүл зэһэбэ, 
Можо эхилбэ. 
Урда хойноһоо эхилээн, 
Холо ойроһоо харбаан, 
Һурша табяан, 
Һур намнаан. 
Гангада буулгаан 
Дэгэд хиидээн… 
Мэргэшүүл голлуулна, 
Барил муутан алдана. 
Туламшад тудал тооложо, 
Һур туламнана, 
Тудаһан, алдаһые 
Дэбтэртэ тэмдэглэнэ. 
Барлаашад мэргэнээ магтана: 
– Бара… бара… бара даа, 
Будалан нютагай һуршан 
Жамцаранай Чимид бэлэй.


МОРИ УРИЛДААН


Зураг: "Хараасгай" һэдхүүл

Хүлеэлгэ. Зураг: Бальжинима Доржиев

Урилдаанда бэлдээ 
Гүйгөөшэнүүд хангагдаа. 
Урилдаха газар һунгагдаа, 
Угтаха мужаа ологдоо. 
Шодоогууд зэһэнги, 
Морид хөөрэнги. 
Урилдаан эхилбэ, 
Зон хумирба. 
Унин тооһон урилдаан, 
Урда хойно һубаряан, 
Урдалһаниинь урагшаа дүүлинэ, 
Үлэһэниинь ташуур мэдүүлнэ. 
Хурданиинь гараа, 
Магтаалай соло дуудаа: 
– Ум сайн! 
Амар амгалан болтогой! 

Аһан хурдан гүйгөөшэ – 
Ононой хамниган хасаг 
Намсарайн Убашын хүхэ 
боро бэлэй. 

 Б.Б. НАМСАРАЙН

Гэрэл зураг: humus.livejournal.comГэрэл зураг: nandzed.livejournal.com


СУРХАРБААН

Хүг. Владимир Дамбаевай 
 Үг. Баатар Батоевой 

Мэргэн, түргэн годлинууд 
Эсхэн агаар шэнхинээд, 
Дуута зэбын аялга 
Дуудан байнал, ханхинаад. 

Дабталга: 
Жаргалта Буряадайм, Буряадайм 
Жабхаланта дуунууд, дуунууд. 
Сурхарбаан дээрэ сууряатан зэдэлнэ. 
Сурхарбаан, сурхарбаан, сурхарбаан. 

Хурдан агтын туруунһаа 
Үргэн тала долгитоод, 
Суутай мориной солые 
Сууряа татан зэдэлгээл. 

Дабталга 
Хүдэр шамбай хүбүүднай 
Дүрэ буляан барилдаа. 
Шуумар бүхын алдары 
Дуулан магтан юрөөе.