Бөө мүргэл

Бөө мүргэл тухай

10 апреля 2015

1587

«Бөө мүргэл хадаа бүхы бүмбэрсэг дэлхэйе доһолгоһон, «Хоёрдохи мянган жэлэй хүн” гэжэ алдаршаһан Чингисхаанай шүтэдэг байһан дэлхэйн шажан мүргэл болоно гээшэ”.

Н. А. Степанова, дуурисха удаган,
Түб Азиин бөө мүргэлэй бүлгэмэй президент


Гэрэл зураг: Александр Гармаев

«Бөө мүргэл хадаа бүхы бүмбэрсэг дэлхэйе доһолгоһон, «Хоёрдохи мянган жэлэй хүн” гэжэ алдаршаһан Чингисхаанай шүтэдэг байһан дэлхэйн шажан мүргэл болоно гээшэ”. 

Н. А. Степанова, дуурисха удаган, 
Түб Азиин бөө мүргэлэй бүлгэмэй президент “Бурханда шүтэхэ, мүргэхэ, эхэ-байгаалидаа, хүнүүдые тойрожо байһан бүхы юумэндэ сэдьхэлһээ хандаха гээшэ хүн түрэлтэнэй ниигэм байдалай хуулита ёһоной үзэгдэл болоно”. 

Т. М. Михайлов, 
mүүхын эрдэмэй доктор 


“Һэеы гэрнүүд соо ажаһуудаг бүхы уг изагууртанаа, бусад бүхы хүршэ арадуудаа, бүхы дэлхэйе эзэрхэн зонхилхо, толгойлхо эрхэ уялга Тэнгэри, Хүхэ Мүнхэ Тэнгэри тэрээндэ (Чингисхаанда) болон Монголойнь алтан засаг түрэдэ олгодог байгаа… 
…Чингис хадаа һанаа сэдьхэлээрээ, шажан мүргэлөөрөө эртэ урда сагай томоотой түбшэн, аяг журамтай шадамар бэрхэ, нүүдэл байдалтай хүн байһан гээшэ. Чингис хадаа хүсэл зоригтой, тэсэбэри ехэтэй, нэгэ талын шунал абьяасһаа зайсажа гараха арга хабатай хүн байһан юм”. 

Б. Я. Владимирцов, 
 академик 


“Бүхы хүн түрэлтэнэй аша туһада, тэдэнэй сэдьхэл бодолоороо улам баяжахын, Замби Юртэмсын хубинь байһанаа хүнэй ойлгожо мэдэрхын тула бүхы дэлхэйн шажан мүргэлнүүдэй үлгы болоһон бөө мүргэл шэнэ мянган жэлэй богоһо дээрэ саашанхи хүгжэлтынгөө шэнэ дабшаса абажа байна”.
 
Сэрэн-Содном, 
заарин бөө

 
Гэрэл зураг: Александр Гармаев