Алтаргана

"Алтаргана" нааданай гүн удха

9 января 2015

9418

Мүнөө үеын хүнэй ухаанай, сэдьхэлэй маягуудые һэргээлгэ болон тодорхойлолго дээрэ энэ наадануудай гүн удха үндэһэлнэ. Мүнөөдэрэйнгөө ба ерээдүйнгөө байдалые ойлгохын тула бидэ үнгэрһэн сагаа эрьежэ хараха ёһотойбди.

Бата Баяртуев


Александр Хантаевай гэрэл зураг

Энэ наадануудые манай республикада үнгэргэлгэдэ эмхидхэлшэд тон ехэ харюусалгатай болоно. Ушар юуб гэхэдэ, республикын буряадууд бусад арадуудайнгаа нүлөөн доро соёлой талаар ехэ хүгжэнги, тэрэ мүртөө арадайнгаа заншал гуримуудые алдаха туйлдаа хүрэбэшье, сагай нүлөөн доро һэргээжэ захаланхай, тиигэжэ энэ хүдэлөөнэй батадхагдажа лаб һуурияа эзэлхэ хэрэгтэ нааданууд ехэ түлхисэ боложо үгэхэ жэшээтэй. Бүгэдэ Буряадай үндэһэн соёлой эблэлэй президент Бата Баяртуев иигэжэ хэлэһэн байдаг: “Мүнөө үеын хүнэй ухаанай, сэдьхэлэй маягуудые һэргээлгэ болон тодорхойлолго дээрэ энэ наадануудай гүн удха үндэһэлнэ. Мүнөөдэрэйнгөө ба ерээдүйнгөө байдалые ойлгохын тула бидэ үнгэрһэн сагаа эрьежэ хараха ёһотойбди. Тиимын тула баран сугларжа, арадайнгаа ерээдүй тухай бодомжолхо гээшэл гол шухалань байха ёһотой. Тиимэһээл “Алтаргана” хадаа эблэрэлгымнай тон өөрсэ, онсо һүлдэ байха зэргэтэй”. 

Буряадай түб Улаан-Үдэ хотодо дэлхэйн буряадуудай 4 700 гаран түлөөлэгшэд суглараа. Дээдэ-Онгостойдо һэеы гэрнүүдэй бүхэли тосхон байгуулагдаа. Тэндэ Монголһоо, Хитадһаа, Украинаһаа, Москваһаа, Санкт-Петербургһээ, Усть-Ордагай болон Агын тойрогуудһаа, бусадшье можо нютагуудһаа бууһан айлшад һуури байраяа оложо түбхинөө. Эндэ бүхы айлшадай урданай һэеы гэр соохи ажаһуудалай багахан лэ хубинь багтажа ороо. 

Дэлхэйн буряадуудай ээлжээтэ, VIII ехэ нааданууд 2008 ондо Ангарын эрьедэ Эрхүү можодо үнгэрөө бэлэй, 2010 оной долоон һарада буряад арад түмэнэй “Алтаргана” ехэ наадые Монгол уласай ниислэл Улаан-Баатар хото хүлеэжэ абаа. Гэрэл зурагууд: Александр Хантаев