Алтаргана

Алтарганын гимн

9 января 2015

9609

Ази түбиин шэмэрүүндэ алтаргана ургана.
Ариг уһан нютагта арад зомнай амидарна.
“Алтарганын” наадан – аялга дуун, хүгжэм.
“Алтарганын” наадан – эрын гурбан наадан

Алтарганын гимн

    үг. Д. Бальжинимаевай, хүг. П. Дамирановай


Дэмбэрэлэй Жаргалсайхан "Алтаргана" нааданда. Улаан-Баатар, 2010 он.
Гэрэл зураг: news.gogo.mn
    Ази түбиин шэмэрүүндэ алтаргана ургана. 
    Ариг уһан нютагта арад зомнай амидарна. 
    “Алтарганын” наадан – аялга дуун, хүгжэм. 
    “Алтарганын” наадан – эрын гурбан наадан.

    Аадар, мүндэр, шуурганһаа айжа һүрдөөгүй алтаргана 
    Тэмсэл, зоболон, хашалтаһаа тэсэжэ гараһан буряад арад. 
    “Алтарганын” наадан – аялга дуун, хүгжэм. 
    “Алтарганын” наадан – молор талын наадан!

    Зунай ааяма халуунһаа зүһэлэ алдаагүй алтаргана. 
    Түүхын харанхы гүн сооһоо түрэлөө алдаагүй буряад арад. 
    “Алтарганын” наадан – аялга дуун, хүгжэм. 
    “Алтарганын” наадан – эрын гурбан наадан

    Үнсэг ехэ дайдатаяа үндэһөөрөө холбоотой алтаргана. 
    Хүхэ Монгол зонтоёо хүйһөөрөө холбоотой буряад арад. 
    “Алтарганын” наадан – аялга дуун, хүгжэм. 
    “Алтарганын” наадан – эрын гурбан наадан. 

"Алтаргана" арадай дуун


Алтаргана
    Ара газарта ургадаг 
    Аса бүхэтэй алтаргана. 
    Альган дээрээ тэнжээһэн 
    Аба эжы хоёрни.

    Эбэр газарта ургадаг 
    Эшэ бүхэтэй алтаргана. 
    Эльгэн дээрээ тэнжээһэн 
    Эжыл аба хоёрни. 

   
 
Бабуудоржын Сэсэгмаа дуушан "Алтаргана" дуу гүйсэдхэнэ

Алтарганын магтаал

    Чингис Гуруев

 
Гэрэл зураг: news.gogo.mn

    Алтаргана, 
    Алтаргана... 
    Альган дээрээ бүүбэйлһэн 
    Аба, эжыгээ дурсажа, 
    Ара, үүбэрэй хизаартаа 
    Абьяас бэлигээр магтуулжа, 
    Аса бүхэтэй алтарганаяа 
    Асаржа ерэбэб таанартаа! 

    Алтаргана, 
    Алтаргана... 
    Омог дорюун баяр дээр 
    Одо заяандань шүтэжэ, 
    Үндэр дээдын сэдьхэлээр 
    Үлзы хэшэгтэнь хүртэжэ, 
    Һүлдын ехэ алтарганадаа 
    Һүртэ жабхалан дэлгэе! 

    Алтаргана, 
    Алтаргана... 
    Буряад-монгол уластай 
    Буман жэлдэ амидаржа, 
    Аза жаргал, зоригоо 
    Алтан соёмбоор мандуулжа, 
    Дурлал һайхан алтарганын 
    Дуута солодонь шүтэе!.. Алтаргана

    Цырен-Дулма Дондогой, 1975 оной 10 һара. 


Гэрэл зураг: news.gogo.mn

    Алталиг хальһатай ургамал 
    Алтаргана гэжэ нэрэшээл. 
    Арахан газарта ургадаг 
    Асатаһан бүхэ эшэтэйл. 

    Алтаргана тухай араднай 
    Аялгата дуугаа найруулаал. 
    Альган дээрээ тэнжээдэг 
    Аба, эжыдээ зорюулаал. 

    Алтаргана тухай дуулахадаа, 
    Абгайн хоолой һайхан лэ. 
    Аба, эжыгээ дурдахадаа, 
    Алагхан зүрхэниинь уяхан лэ.

Алтаргана

    Болдын Батхүү 


Гэрэл зураг: news.gogo.mn

    Алтарганымни сэсэг – 
    Алтан наран бэлэй. 
    Арад түмэнэймни сэсэг – 
    Алаг үринэрни бэлэй.

    Алтарганымни хадхуурынь 
    Армаг эрмэг бэлэй. 
    Арад түмэнэймни шэрүүниинь 
    Аймшаггүй зориг бэлэй.

    Алтарганымни үндэһэн 
    Алда алдаар хэмжэшэгүй 
    Арад түмэнэймни үндэһэн 
    Арюун бурханайхи бэлэй.

    Алтарганымни модон – 
    Байгал дэлхэйн шэмэг юм 
    Арад түмэнэймни һүлдэ – 
    Бурхан тэнгэриин сахюусан юм.

    Алтарганымни үндэһэн – 
    Газар дэлхэйн аргамжа юм. 
    Арад түмэнэймни үндэһэн – 
    Агаар тэнгэриин аргамжа юм.