Эрдынеев Баир
  • СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн
  • Буряад Уласай Гүрэнэй шагналтан
Баир Эрдынеев — уран зохёолшо, зүжэгүүдые бэшэгшэ, 1947 оной декабриин 1-дэ Мухар-Шэбэрэй аймагай Хушуун-Үзүүр тосхондо түрэһэн юм.
Соолгын дунда һургуули дүүргээд, сэрэгэй албанда татагдаад, Номгон далай дээрэ алба хэһэн юм. 1973 ондо Зүүн Сибириин гүрэнэй соёлой дээдэ һургуули дүүргэһэн байгаа. Буряадай хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай захиралаар, Буряадай гүрэнэй Х. Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ драмын театрай уран зохёолой таһагые даагшаар ажаллаа. Буряадай уран зохёолшодой нэгэдэлэй түрүүлэгшэ байгаа.

Тэрэнэй зүжэгүүд: «Дүүргэгдээгүй шүлэг» (1977), «Бугын дуун» (1979), «Хазаар хара һахал» (1982), «Осечка», «Заветный камень» (1984), «Галуунууд бусаба» (1986), Р. Бадмаевтай суг бэшэһэн «Дамдин лама» (1990), «Лишние люди» (1994). Эдэ зүжэгүүд барандаа Буряадай драмын театрай тайзан дээрэ табигдаһан юм, тиихэдэ С. Лобозёровтай суг «Месяц печальный в окне» гэжэ зүжэг бэшэһэн байгаа. Тэрэнэй «Той весной к нам вернулись гуси» «Брательники» гэһэн зүжэгүүд Москвагай «Современная драматургия» һэтхүүлдэ хэблэгдэһэн бэлэй.