Гүрэнэй аюулгүйе сахилгын албанай ветеран, запаста гараһан подполковник, уран шүлэгшэ Ульзутуев Бадмажап Хандуевич Хяагтын аймагай Энхэ-Тала тосхондо хамтын ажалай гэшүүдэй бүлэдэ 1940 оной декабриин 22-то түрэһэн байгаа.

1959 ондо Худариин буряад дунда һургуули дүүргэһэн. 1959 онһоо 1961 он болотор комсолмолой зууршалгаар «Дружба» колхохой һаалишанаар ажаллаа, удаань, тэрэл 1961 ондоо Буряадай Гүрэнэй Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ дээдэ һургуулиин физикэ-тоо бодолгын факультедтэ орожо һурана. Тэндэһээнь, 1963 ондо Сэрэгэй албанда татагдаад, Үбэр-Байгалай сэрэгэй тойрогто алба хэһэн юм. Тиихэ үедөө ротын коммунис намай эхин эмхиин секретарь байгаа. 1966 онһоо дээдэ һургуулидаа бусажа һуралсалаа үргэлжэлүүлээд, 1968-69-дэхи һуралсалай жэлдэ Харанхын дунда һургуулида физикэ, тоо бодолго заажа багшалаа, 1969 онһоо Бага-Худариин найман жэлэй һургуулиин захирал болоо. 1970 оной май һараһаа 1991 оной декабрь болотор Гүрэнэй Аюулгүй сахилгын зургаанда алба хээ, 1984 онһоо 1987 он болотор тусхай асуудалнуудаар оршуулагша боложо СССР-эй Аюулгүйе сахилгын түлөөлэлгын бүридэлдэ Улаан-Баатар хотодо Монголой Арадай Уласай ниитын аюулгүйе сахилгын яаманда алба хээ. Ташкент хотодо мэргэжэлээ дээшэлүүлгын һуралсал эрхимээр гаража, удаань Киев хотодо Гүрэнэй Аюулгүйе сахилгын алабанай хүтэлбэрилхы тушаалтадай һургуули дүүргэһэн юм. Запасай подполковник, СССР-эй медальнууд болон энгэрэй тэмдэгүүдтэ, Монголой хайра шагнулнуудта хүртэһэн байгаа. Буряад Уласай Арадай Хуралай, Улааг-Үдэ хотын Захиргаанай Хүндэлэлэй грамотануудаар шагнагдаһан байна.

Б. Х. Ульзутуев шүлэгүүдые, дуунуудай үгэнүүдые, зураглалнуудые бэшэдэг, хэблүүлдэг байгаа.

2015 ондо наһа бараһан юм.