Тугдумов Владислав
 Владислав Тугутович Тугдумов  1945 оной апрелиин 12-то Буряадай АССР-эй Хэжэнгын аймагай Ушхайта тосхондо түрэһэн байгаа. 1952 онһоо 1956 он болотор Ушхайтын эхин шатын һургуулида, удаань Хэжэнгын дунда һургуулида һуража, 1961 ондо 7 анги дүүргээд, Буряадай хүдөө ажахын техникумдэ орожо һураһан юм. Оньһон түхеэрэлгэнүүдэй талаар мэргэжэл оложо гараа. 1966 оной февраль һараһаа «Хэжэнгын» һангай ажахын Хүхэ-Добо нютагта тракторна таряан ажалай бригадын даргаар ажаллаа.

1966 ондо Буряадай хүдөө ажахын дээдэ һургуулида ажалһаа таһалгаряагүй ябажа һураһан юм.

1967 оной январь һара соо Хэжэнгын аймагай байгуулагдахада, комсомолой аймагай хорооной секретарь боложо һунгагдана. Комсомолой эхин эмхинүүдые шэнээр байгуулга, биледүүд болон бусад бүхы дансануудые шэнээр һэлгэлгэ, залуушуултай ажаллажа боломоор эдэбхитэдые шэлэн абалга, тэдэниие һургалга гээд лэ олон түмэн асуудалнууд үдэр бүри гараад лэ байдаг үе байгаа. 1968 оной февраль соо «50 лет Октября» гэжэ шэнэ һангай ажахын байгуулагдахада, энэ совхозой парткомой секретарь боложо һунгагдаад, эндээ 1969 он болотор ажаллаад байхадань тэрэниие һөөргэнь аймагай комсомолой нэгэдэхи секретарь болгожо һунгана. Тиигэжэ энэ тушаалдаа 5 жэл ажаллаа.

1973 оной июнь һараһаа 1974 он болотор Хэжэнгын аймгүйсэдкомой түрүүлэгшын орлогшоор дэбжүүлэгдэнэ. Энэл 1974 ондо Хүдөө ажахынгаа дээдэ һургуулиие дүүргэжэ, агроном мэргэжэлтэй болобо. Тиигэжэ 1975 онһоо ажахын шэглэлтэй ажалнуудта ажаллажа захалаа, эхилээд «Хориин» совхозой директор боложо, 1979 он болотор ажаллаа. 1979 онһоо 1981 он болотор партиин Новосибирскын дээдэ һургуулида һураа. Удаань ойро зуура партиин Буряадай обкомдо хүдэлөөд, Бабантын аймагай хүдөө ажахын хүтэлбэриин даргаар томилогдоно. 1985 ондо нютагаа бусажа нрээд, «Ушхайтын» совхозой экономист, удаань захирал боложо хүдэлөө. 1986 оной июль һараһаа аймагай хүдөөгэй үйлэдбэриин нэгэдэлэй түрүүлэгшын орлогшо боложо 1988 он болотор хүдэлөөд, август һараһаа Хэжэнгын заһабариин үйлэдбэриин захирал болоод, тэндээ 15 жэлэй туршада ажаллаа.

Наһанайнгаа амаралтада гаража, шүлэг, зохёолнуудаа бэшэһээр ябатараа, 2013 ондо наһанһаа нүгшэһэн юм.