Красникова Наталья
Примориин хизаарай Спасск-Дальний хотодо түрэһэн аад, Буряадай АССР-эй Кабанск һууринда өөдөө болоо. Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёлой институдай номой сангуудай һалбари дүүргээд, Улаан-Үдэдэ хүүгэдэй номой санда ажаллаа. Мүнөө олзын хэрэг эрхилжэ, ажамидарха мүнгэ олоно. 
«Полночный ветер» гэһэн шүлэгүүдэйнгээ түрүүшын суглуулбари 1994 ондо хэблэжэ гаргаһан. 2007 ондо Н. Красниковагай хоёр ном гансата нара хараба гэбэл, «Утро» (Буряад Уласай Соёлой министерствын грантаар), мүн хүүгэдтэ зорюулагдаһан шүлэгүүдэй «Засыпай-ка» гэһэн ном болоно. Николай Дамдиновай нэрэмжэтэ Буряад Уласай шангай лауреат.