Доржиева Дашама
Дашама Доржиева 1960 оной январиин 18-да Хэжэнгын аймагай Ород тосхондо түрэһэн юм. 1977 ондо Хэжэнгын Х. Намсараевай нэрэмжэтэ дунда һургуули дүүргээд, Д. Банзаровай нэрэмжэтэ багшанарай дээдэ һургуулида орожо, түүхын ба хэлэ бэшэгэй таһагые дүүргэжэ гараад, Хэжэнгынгээ дунда һургуулида буряад хэлэнэй багшаар ажаллажа байдаг. Эдир наһанһаа шүлэгүүдые бэшэжэ эхилһэн, «Буряад үнэн», «Хэжэнгэ» сонинуудта, «Оюун бэлиг» гэһэн хамтын согсолборидо тэрэнэй шүлэгүүд хэблэгдэжэ гараһан байха юм. Гадна 2006 ондо шүлэгүүдэйнгээ «Дууша сэдьхэл» гэһэн ном хэблүүлһэн байгаа. Оросой Холбооной арадай гэгээрэлэй эрхим хүдэлмэрилэгшэ, Оросой Сурбалжалагшадай холбооной гэшүүн, Януш Корчагай медаляар шагнагдаһан, «Һуралсалай шэнэ зүйлнүүд-2010» болон «Оросой эрхим багшанар-2010» гэһэн Оросой Холбооной мүрысөөнүүдтэ илагша. 1998 онһоо Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Хэжэнгын дунда һургуулиин «Зүрхэнэй дуунууд» гэһэн зохёохы студиин хүтэлбэрилэгшэ. «Үүрэй толоной туяа доро» гэһэн хүүгэдэй шүлэгүүдэй ном бүридхэн, тиихэдэ Дугаржап Гыргенович Баяртуев тухай дурсалгануудай ном согсолжо хэблүүлһэн байха юм. Энээнһээ гадна оршуулгын ехэ хүдэлмэри хэжэ байдаг. Бүгэдэ Буряадай «Алтаргана» наадануудта эдэбхитэй хабаадалсажа, дипломууд болон шагналнуудта хүртэһэн байха.