Тулаев Владимир
  • 1994 онһоо Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн
  • Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ
Владимир Жамбалович Тулаев — прозаик, Түнхэнэй аймагай Таһархай нютагта 1940 оной сентябриин 18-да түрэһэн юм.

Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй багшанарай дээдэ һургуулиин буряад хэлэ бэшэгэй факультет дүүргээ. Ахын, Түнхэнэй аймагуудаар «Буряад үнэн» сониной тусхай сурбалжалагшаар, «Саяан» сониндо редакторай орлогшоор, ахамад редактораар ажаллаа.1986 ондо Абакан хотодо үнгэрһэн Сибириин залуу уран зохеолшодой семинарта хабаадагша.
«Долоон үбгэд» (1973), «Алтан хараасгай» (1979), «Эсэгэеэ хүлеэлгэ» (1990) гэһэн номуудай автор. Советскэ Союзай Герой эсэгэ Жамбал Ешеевич Тулаев тухайгаа «Подвиг Героя — прицел снайпера» (2010), РСФСР-эй габьяата артист, Буряадай арадай артист Цырен Хоборков тухай «Певец из народа» гэһэн номуудые ород хэлэн дээрэ хэблүүлээ.

1994 онһоо Ород Уласай Уран зохеолшодой холбооной гэшүүн. Буряад Республикын соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ.