Сыренов Владимир
  • Буряадай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ
Владимир Жамсаранович Сыренов Түнхэнэй аймагай Улбугай нютагта түрэһэн юм. Буряадай хүдөө ажахын дээдэ һургуули дүүргээд, аймагай ажахынуудта ахамад экономистаар, парткомой секретаряар, партиин райкомдо, «Түнхэнэй» совхозой директорээр ажаллаа. Партиин Түнхэнэй райкомой нэгэдэхи секретаряар хүдэлөө, райсоведэй түрүүлэгшээр һунгагдаа. Түнхэнэй үндэһэтэнэй паркын директорээр арба гаран жэлдэ ажаллаа.

Тэрэнэй уран зохеолой ажал ябуулга хадаа «Байгал» сэтгүүлдэ, буряад уран зохеолшодой хамтын суглулбаринууд соо түрүүшын толилолгонуудтайнь холбоотой. "Гуламтын ошон"(1979), "Эрхүү голой эрьедэ"(1985) гэһэн туужануудай суглуулбариин автор. Ород хэлэн дээрэ "В пору весенних ласточек"(1981), "Река — крутые берега"(1991), "Старая мельница«(2000) гэһэн туужануудай номуудые хэблүүлээ. «Хотогор сагаан Хойморни» (2012) гэһэн шүлэгүүдэй номой автор юм.

Буряадай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ. «Хүндэлэлэй Тэмдэг» орденоор шагнагданхай.