Осодоев Матвей
  • 1976 онһоо СССР-эй Уран зохеолшодой холбооной гэшүүн
Матвей Михайлович Осодоев-прозаик, Эрхүү можын Усть-Ордын тойрогой Оһын аймагай Үлеэ нютагта 1935 оной августын 10-да түрөө һэн. Ерээдүй уран зохеолшын бага наһан Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай жэлнүүдтэ үнгэрөө. М. Осодоевай һургуулиин һурагша байхадаа бэшэһэн түрүүшын шүлэгүүд, статьянууд, зураглалнууд «Знамя Ленина», "Усть-Ордын үнэн«гэжэ аймагай, тойрогой сонинуудта толилогдодог байгаа. Ажалайнгаа намтар «Адууша Үлеэ» колхоздо эхилээ, эндэ ниитын ажалда, уран һайханай хүдэлмэридэ эдэбхитэйгээр хабаадана.1958 ондо эдэбхитэй хүдөө бэшэгшэ М. Осодоев «Усть-Ордын үнэн» гэжэ тойрогой сониндо хүдэлхөөр уригдаба. Эдэ жэлнүүдтэ Эрхүү хотодо үнгэрһэн залуу ба эхилэн бэшэгшэдэй областной конференцидэ хабаадаба.

1960 ондо М. Горькиин нэрэмжэтэ Москвагай Уран зохеолой институдта һурахаяа оробо. Дүүргэһэнэйнгээ һүүлдэ «Буряад үнэн» сониндо, Буряадай номой хэблэлдэ хүдэлһэн юм. «Ашын бэлэг» (1967), «Халуун нажар» (1969), «Ууган хүбүүн» (1972), «Заха холын заямхада» (1975), «Баршуудхын дүүхэй» (1978) гэжэ рассказ, туужануудай номууд, «Уг изагуур» (1979) гэжэ шүлэгүүдэй суглуулбари гараа. Ород хэлэн дээрэ «Современник» хэблэлдэ «На отшибе» (1975), «Зов» (1982) гэһэн туужануудайнь номууд хэблэгдээ һэн.

1976 онһоо СССР-эй Уран зохеолшодой холбооной гэшүүн.