Намсараев Илья
  • 1994 онһоо Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн
Илья Иринчинович Намсараев Түнхэнэй аймагай Нуга нютагта түрэһэн юм. «Мундаргын үхибүүд» (1973), «Дабаан» (1978), «Минии хаданууд» гэһэн номуудай автор. Москвада «Детская литература» хэблэлдэ ород хэлэн дээрэ «Дети гольцов» (1981) гэһэн туужануудай болон рассказуудай номынь хэблэгдэһэн юм. Түнхэнэй аймагай «Саяан» сониндо, районой зайн галай һалбарида ажаллаа, Яруунын аймагта хонин ажалда, Саяанай совхоздо барилгашанаар, ойн болон ангай ажахын харуулшанаар хүдэлөө,. «Крестьянка» сэтгүүлдэ соносхогдоһон конкурсын лауреат.

1994 онһоо Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн.