Уран зохёолшо, ирагуу найрагшад

Дугаров Даша-Дымбрыл

Дугаров  Даша-Дымбрыл
  • СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн
  • Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ
Даша-Дэмбэрэл Дармабазарович Дугаров Зэдын аймагай Хадхалдааша нютагта түрэһэн юм.

Дунда һургуули дүүргэһэнэйнгээ удаа модошо дарханаар ажаллаа, тэрэл үедөө хүдөөгэй ажалшад тухай очеркнуудые, зураглалнуудые, репортажуудые бэшэдэг, зохеохы ажалаар һонирходог байгаа. Тиигэжэ эдэбхитэй хүдөө бэшэгшэ " Торейский колхозник" гэжэ аймагай сониной редакцида ажаллахаар уригдаба. Дээдэ партийна һургуули дүүргэһэнэй һүүлээр 20-оод жэлэй туршада сэтгүүлшэнэй ажал ябуулгада бэеэ зорюулаа- Хяагтын, Зэдын аймагуудай сонинуудта редакторай орлогшоор, Буряадай Уран зохёолшодой холбоондо, Яруунын аймагаар «Буряад үнэнэй» тусхай сурбалжалагшаар ажаллаа. Буряадай уран зохеолшодой холбооной Уран зохеол дэлгэрүүлгын бюрогой даргаар хүдэлөө. Удаань СССР-эй Уран зохеолой жасын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшөөр томилогдоо.

1960-аад онуудһаа зохёолнуудаа толилуулжа эхилээ. «Хара булган» (1969), «Хаанабши, минии һолонго», гэһэн туужануудай , «Хангай», «Хатан Удалха» гэһэн романуудай автор. «Хара булган» гэһэн туужань Москвагай уран зохеол шүүмжэлэгшэдэй үндэр сэгнлтэдэ хүртэжэ, «Молодая гвардия» гэһэн хэблэлээр ород хэлэн дээрэ гараа (оршуулагшань А.Ким), удаань Улаан-Үдэдэ дахин хэблэгдээ. «Морин хуур» сэтгүүлдэ " Тайгын түүдэгэй ольһон" гэһэн туужань гараа.

СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн. Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ.