Тумуров Сергей
  • Ород Уласай уран зохёолшодой холбооной гэшүүн
Сергей Николаевич Тумуров Эрхүү можын Алайрай аймагай Буруудхан нютагта 1949 ондо түрэhэн. Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй багшанарай институт дүүргэhэн. Буряадай хүдөө ажахын институдта ажаллаа. Буряадай хүн зониие социальна талаар дэмжэлгын жасые хүтэлбэрилөө.

С.Н. Тумуровай шүлэгүүдынь республикын болон түбэй сонин, сэтгүүлнүүдтэ, «Бидэ эдир наhанай оронhообди» (1984) гэhэн хамтын суглуулбарида толилогдоо. «Набша хиисхэгшэ» гэhэн шүлэгүүдэйнь ном «Буряад үнэн» хэблэлдэ гараа.