Нимбуев Намжил
Намжил Ширабович Нимбуев 1948 ондо Улаан-Үдэ хотодо түрэhэн. Дунда һургуулияа дүүргээд, М. Горькиин нэрэмжэтэ Москвагай Литературна институдта hураа. «Молодёжь Бурятии» сониндо, «Байкал» сэтгүүлдэ хүдэлөө. Үшөө һургуулида hуража ябахадаа шүлэгүүдые зохёожо эхилээ. Ород хэлэн дээрэ досоогоо нюугдаhан галтай, мэргэн hомотой, гайхамшаг шүлэгүүдые бэшэдэг байгаа. «Стреноженные молнии» («Шүдэрлэгдэhэн сахилгаан») гэhэн номынь хэдэн дахин Улаан-Үдэ, Москва хотонуудта хэблэгдээ. Хальмаг уран зохёолшо Олег Манджиевтай суг бэшэhэн «Мальчишка с бантиками» гэhэн ном Улаан-Үдэ, Элиста хотонуудта хэблэгдэhэн.

Улаан-Үдэ хотодо Намжил Нимбуевай нэрэмжэтэ Уласхоорондын уран шүлэгэй турнир олон зоной хабаадалгатайгаар, үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэгдэдэг.