Цыриторон Цэдэнжаб
  • Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн
  • Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэригшэ
Цэдэнжаб Бабуевич Цыриторон Агын Буряадай тойрогой Аргали нютагта 1947 ондо түрөө. Агын 1-хи дунда һургуули түгэсхөөд, уhан сэрэгэй албанда ябаа. Шэтын гүрэнэй политехническэ техникум, М. Ербановай нэрэмжэтэ Буряадай хүдөө ажахын техникум, Буряадай хүдөө ажахын институдай механизациин факультет дүүргэнхэй.

Шүлэгүүдынь республикын болон Агын тойрогой сонинуудта, «Байгал» сэтгүүлдэ саг үргэлжэ хэблэгдэдэг. 1992 ондо «Сагаан булаг» гэhэн түрүүшын ном хэблэгдээ. 1997 онhоо Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн.