Чойбонов Матвей
  • Ород Уласай уран зохёолшодой гэшүүн
  • Буряадай арадай уран зохёолшо
  • Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ
  • Монголой хүндэтэ эрхэтэн
Матвей Рабданович Чойбонов Зэдын аймагай Инзагата нютагта түрэhэн юм. П. Чайковскиин нэрэмжэтэ Улаан-Үдын хүгжэмэй училищидэ, һүүлдэнь Д. Банзаровай нэрэмжэтэ багшанарай дээдэ һургуулиин хэлэ бэшэгэй факультет дүүргээ. Мүн Улаан-Үдын медицинскэ училищи, Монголой мамба дасанай һургуули дүүргээ. Матвей Рабданович Чойбонов дүрбэн тэгшэ бэлигтэй: Буддын шажанай үндэр түрэлтэ лама, гүрэн түрын болон олониитын ажал ябуулагша, шэдитэ аргашан, поэт, эмхидхэгшэ.

«Сэнхир хадаг» (Голубой хадак, 1991), «Долоон үнгын һолонго» («Семицветная радуга», 1994), «Мүнхын аршаанай мүнгэн дуhал» ("Серебряная капель вечного родника«,1996) «Мүнхэ зулын толон доро» («При сиянии светочи вечности», 1998), "Минии нүхэд-амиды бурхад"("Мои друзья — мои живые боги«, 1999), «Мои друзья — мои живые боги» (2001), «Наhанайм табисуур» («Кредо жизни», 2005) гэhэн шүлэг, дуунуудай ном хэблүүлhэн. Шүлэгүүдынь республикын сонин, сэтгүүлнүүдтэ саг үргэлжэ гаража байдаг. М.Р. Чойбонов Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, Буряадай Уран зохёолшодой холбооной түрүүлэгшэ. гүрэнэй болон олониитын олон шагнал, орден, медальнууд үбсүүень шэмэглэнэ: «Ород Уласай герой», «Эсэгэ орондоо амжалта туйлаhанай түлөө», «Алтан гадаhан». Аласай гүрэнүүдээр хани барисаанай хэрэгтэ ехэ габьяагай түлөө «Уласхоорондын эб найрамдалай» орденоор шагнагдаа.

Буряадай арадай уран зохёолшо, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Монголой хүндэтэ эрхэтэн Матвей Рабданович Чойбонов зохёохы ажалайнгаа охин соо ябана.

2021 оной октябриин 25-да наһа бараа.