Доржиева Дулгар
  • 1994 онһоо Ород Уласай уран зохёолшодой гэшүүн
  • Буряадай арадай уран зохёолшо
  • Ород Уласай Уран зохёолшодой болон Сурбалжалагшадай холбооной гэшүүн
  • Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ
Дулгар Ринчиновна Доржиева Хурумхаанай аймагай Хилгана нютагта түрэhэн. Бүри бага наhанhаа шүлэг бэшэжэ эхилhэн. «Барга¬жанай үнэн» сониной оршуулагшын ажалhаа журналистикын харгыда opohoн. Олон жэлэй туршада «Хурамхаанай галнууд» гэhэн сониндо хүдэлөө. Энэ үедэ олон зохёолнуудые бэшэhэн. «Мүнгэн хyтага» зүжэгынь Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын академическэ театрта хэдэн жэлэй туршада харуулагдаhан, мүн лэ арадай театрнуудта табигдаhан юм. Дулгар Доржиева олон ондоо жанрнуудта зохёолнуудые бэшэдэг. «Баргажанай долгин» (1978), «Наран сэсэг» (1983), «Эржэн тобшо» (1988), «Алтан hабагша» (1998) -хамта дээрээ ород, буряад хэлэнүүд дээрэ хори гаран номуудые хэблэн гаргаа. Теэд ямаршье зохёол бэшэхэдээ, нэн түрүүн арад зонойнгоо хуби заяанда хабаатай темэнүүд дээрэ тогтодог. 2004 ондо гаргагдаhан «Нүүдэл түүдэгүүд» гэжэ ном соонь шүлэгүүд болон поэмэнүүд оронхой.

Дулгар Доржиева 1989 ондо Буряадай гүрэнэй радио болон телевидениин хорооной урилгаар Улаан-Үдэ хүдэлхэеэ ерээ. Энэ саг соогоо яhала ехэ ажал хээ. Олон удаан жэлнүүдтэ гүрэнэй архивууд соо хэбтэhэн материалнуудые уудалжа, шэнжэлжэ, hонин дамжуулгануудые бэлдээ. Эдэ дамжуулгануудынь радиогой хорооной алтан жасада оруулагданхай.

Номуудынь тиимэ зузаанууд бэшэшье haa, өөрын онсо маягтай, уран хурса бодолнуудтай, үнгэрhэн саг, мүнөө саг, ерээдүй гурбаниие холбожо, бүгэдэ арадай хүбүүн Элбэг-Доржо Ринчино тухай «Соёмбын элшэ» гэжэ шүлэглэмэл туужаяа барлуулаа. Олон шүлэгүүдынь дуунууд болонхой. Шүлэг, дуунуудые бэшэдэг композиторнууд Цырен Шойжинимаев, Баяр Батодоржиев, Баяр Ламаев, Инна Шагнаева, Лариса Санжиева, Лудэп Очиров болон бусад дуунуудай үгэнүүдые захидаг.

Мэдээжэ уран зохёолшо, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Буряадай арадай поэт Дулгар Доржиева зохёохы ажалайнгаа орьёлдо гаранхай. Һүүлэй хэдэн жэлэй туршада «Үргэн Баргажанай эрьеэр» гэhэн туужа бэшээ. Энэ номынь Исай Калашниковай нэрэмжэтэ шанда хүртэнхэй. «Зуун жэлэй жаргалан» гэhэн романиинь 2013 ондо нара хараа.

Ород Уласай Уран зохёолшодой болон Сурбалжалагшадай холбооной гэшүүн.