Тапхаев Лопсон
  • Ород Уласай Уран зохёолшодой гэшүүн
  • Буряадай комсомолой шангай лауреат
  • Буряад ба Ород Уласай соёлой габьяата хүдэлмэришэн
  • Буряадай арадай поэт
Лопсон Дунзынович Тапхаев 1940 ондо Түнхэнэй аймагай Хужар тосхондо түрөө. Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуули дүүргээд, «Саяны» сониндо, Буряадай Уран зохёолшодой холбоондо, «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанда хүдэлөө.

«Мундаргын сэсэгүүд» (1966), «Зангилаа» (1973), «Хэнгэргэ» (1976), «Алтан үндэhэн» (1981), «Гол харгы» (1984), «Угай бэшэг» (1988) гэжэ шүлэг, поэмэнүүдэй номуудые Улаан-Үдэдэ хэблүүлээ, тиихэдэ «Саяанай толон» (1976), «Алтан үндэhэн» (1981), «Уг изагуур» (1985) гэhэн номуудые Москвада ород хэлэн дээрэ хэблүүлээ. Л.Д. Тапхаевай шүлэгүүд болгар, украин, монгол, латыш, хальмаг, тува, алтай хэлэнүүдтэ оршуулагданхай.

Лопсон Тапхаев «Буряад шүлэгэй баглаа», «Саяанай самаряан», Барбаадай«, «Эдир наhан-эхин дуун», «Хонхо сэсэг» болон хамтын согсолборинуудые бүридхэн суглуулалсажа, хиналсажа гаргаhан байна. Халха монголhоо, хальмагhаа зохёолнуудые буряад хэлэн дээрэ оршуулhан.

Л.Д. Тапхаев Ород Уласай Уран зохёолшодой гэшүүн, Буряадай комсомолой шангай лауреат, Буряад Уласай болон Ород Уласай соёлой габьяата хүдэлмэришэн, Буряадай арадай поэт, «Хани барисаанай» орденоор шагнагданхай.