Бухаев Сергей
  • Исай Калашниковай нэрэмжэтэ шангай лауреат
  • Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ
  • Ород Уласай Сурбалжалагшадай холбооной гэшүүн
Сергей Дмитриевич Бухаев 1939 ондо Улаан-Үдэ хотодо түрэhэн юм. Хэжэнгын дунда һургуули дүүргэhэн. 1958 онhоо «Буряад-Монголой комсомолец» сониндо сурбалжалагшаар хүдэлөө. Москвагай М. Горькиин нэрэмжэтэ Литературна институдта hураа. «Маяк Севера», «Правда Бурятии», «Бурятия» сонинуудта сурбалжалагшаар, республикын радио болон телевиденидэ дамжуулгануудые хүтэлбэрилэгшээр, «Байкал» сэтгүүлдэ редакторай орлогшоор ажллаа.

С.Д. Бухаев зохёолнуудаа ород хэлэн дээрэ бэшэдэг байгаа. «Седьмая скрипка Страдивари» гэhэн түрүүшын рассказ Литературна институдай «Молодые голоса» гэжэ суглуулбари ном соо ороо, удаань «Литературная Россия» сониндо толилогдоо. «Самая сладкая музыка», «Из синевы и зеленей», «Огонь на вечной мерзлоте», «Голоменица», «Две Тамары. Большая и Маленькая», «Любовь в квадрате ринга», «Там, за тугими канатами ринга», «Нима Ивахинов и его команда», «Наш Баязид молниеносный» гэhэн номуудай автор. 1991 онhоо СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн байгаа.

Сергей Дмитриевич Бухаев Исай Калашниковай нэрэмжэтэ шангай лауреат, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Ород Уласай Сурбалжалагшадай холбооной гэшүүн ябаа.