Уран зохёолшо, ирагуу найрагшад

Цырендоржиев Сергей

Цырендоржиев Сергей
  • СССР-эй уран зохёолшодой ба сурбалжалагшадай гэшүүн
  • Буряад Уласай Гүрэнэй шангай лауреат
  • Буряадай АССР-эй ба Ород Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ
Сергей Сультимович Цырендоржиев Буряадай АССР-эй Яруунын аймагай Нарhата тосхондо түрэhэн юм. 1954 ондо дунда һургуули дүүргээд, Зүүн-Үльдэргын долоон жэлэй һургуулида нэгэ жэлэй туршада багшалаа. 1955 ондо Доржи Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй багшанарай дээдэ һургуулида ороод, 1960 ондо тэрэнээ дүүргэхэдээ, түүхын багшын мэргэжэл абаа hэн.

1962 он болотор Яруунын арадай гэгээрэлэй зургаанда хүдэлөө. 1962 оной эхеэр «Еравнинская правда» гэжэ аймагай сониной редакциин бэшэгүүдэй таhагые даагшаар томилогдоо. Удаань «Буряад үнэн» сониной сурбалжалагшаар хүдэлөө. Тэрэ жэлэйнгээ һүүл багаар «Буряадай залуушуул» сониной редакторай орлогшоор томилогдобо. КПСС-эй ЦК-гай дэргэдэхи Партийна дээдэ һургуулида 1968 ондо ошотороо, энэ тушаалдаа хүдэлбэ.

ВПШ дүүргэhэнэйнгээ һүүлээр КПСС-эй Буряадай обкомой аппарадта хүдэлөө, 1971 ондо «Буряад үнэн» сониной редакторай орлогшоор томилогдоо. 1975 онhоо «Байгал» сэтгүүлэй ахамад редактораар хүдэлhэн намтартай.

Сергей Цырендоржиев республикын партийна, комсомолой органуудта нэгэнтэ бэшэ дэбжүүлэгдэhэн байна. Совет уран зохёолшодой делегацида оролсожо, Монгол, Венгри оронуудта ябаhан юм. Буряадай АССР-эй соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшын нэрэ зэргэдэ 1974 ондо хүртөө hэн.

Сергей Цырендоржиевай зохёохы эдэбхитэй ажал ябуулга 1960 онуудhаа эхилээ. 1972 ондо Буряадай номой хэблэлээр «Хүлгөөтэ һүни» гэhэн туужань барлагдан гараба. Тэрэ гэhээр «Үүрэй солбоной гоё гээшэнь», «Дуунай шэди», «Мүнхэ эрьесэ» гэhэн номуудынь хэблэлээр гараа. «Хүлгөөтэ һүни», «Ондоо бодол байхагүй» гэhэн туужануудынь Москвада хэблэгдэн гаранхай.

Сергей Цырендоржиевай рассказ болон туужануудайнь ном Монголдо хэблэгдэнхэй.

Буряад Уласай Гүрэнэй шангай лауреат, Ород Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ байгаа.