Калашников Исай
  • 1963 онһоо СССР-эй уран зохёолшодой гэшүүн
  • Буряадай арадай уран зохёолшо
  • Буряадай АССР-эй Гүрэнэй шангай лауреат
Исай Калистратович Калашников Мухар-Шэбэрэй аймагай Шаралдай тосхондо угай таряашан бүлэдэ түрэһэн юм.

Ажабайдалай «университедүүдые» гараһан уран зохёолшын наһанайшье, зохёохышье зам һонирхолтой. Эдир бага наһаниинь дайнай үедэ тудалдажа, фронтдо ошоһон эсэгэнэр, аханарайнгаа түлөө эдиршүүд эртэ ажалда ябаха баатай боложо, элдэб ажал хэжэ эхилээ һэн. 1949 ондо гэртэхинэйнгээ Прибайкалиин аймагта нүүжэ ошоходо, Исай Итанцын леспромхоздо түрүүн модо отологшоор, Итанца голоор модо урадхуулагшаар, удаань механическа мастерскойдо токарёор хүдэлдэг болоо бэлэй.

Табяад оной эхеэр И. Калашников уран зохёол бэшэжэ туршадаг болобо. 1954 онһоо «Буряадай залуушуул» сониндо хүдэлхэ зуураа, үдэшын һургуулида һуралсадаг байба. Уран зохёолшын түрүүшын томо зохёол болохо «Һүүлшын сухарилта» гэжэ роман 1959 ондо «Байгал» сэтгүүлдэ толилогдоһон байна. Удаань «Сагдуул модод» ( «Подлесок») «Намаг соогуур» («Через топи») гэжэ повестьнууд бэшэгдэбэ. Эдэ зохёолнуудайнь амжалта тухай юун гэршэлнэб гэхэдэ, «Намаг cooгууp» гэжэ повесть ганса Улаан-Үдэдэ бэшэ, мүн баһа Москвагай «Детская литература» хэблэлдэ гараһан, үшөө чех болон немец хэлэнүүдтэ оршуулагдаһан байна. 1970 ондо Буряадай номой хэблэлдэ, 1972 ондо «Роман-газетэдэ», 1973 ондо «Современник» хэблэлдэ гараһан «Сорьюул ногоон» (Разрыв-трава) гэжэ романииень уншагшад һайшаагаа бэлэй. Энэ романайнгаа түлөө И. Калашников Буряадай АССР-эй Гүрэнэй шанда хүртэһэн юм.

«Шуһата зэбүүн саг» (Жестокий век) гэжэ түүхэтэ романиинь И.К. Калашниковай зохёохы ажалайнь дээдэ шатань боложо үгэһэн, авторай нэрэ элитэ ехэ совет уран зохёол-шодой зэргэдэ табигдаһан байна. Удаань тэрэ «Мүрдэлгэ» гэжэ ушаралта повесть бэшээ һэн.

И. Калашников М. Горькиин нэрэмжэтэ Литературна институдай дэргэдэхи Дээдэ литературна курс 1965 ондо дуургэһэнһээ хойшо наһа баратараа, Буряадай Уран зохёолшодой холбооной правлениин харюусалгата секретаряар хүдэлһэн юм.