Жалсараев Дамба
  • 1952 онһоо СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн
  • Буряадай Арадай уран зохёолшо
  • Буряадай АССР-эй Гүрэнэй шанда хүртэһэн
  • РСФСР-эй болон Буряадай Уран зохёолшодой холбооной Правлениин гэшүүн
Дамба Зодбич Жалсараев Хориин аймагай Доодо-Гол һууринда түрэһэн юм. Баруун-Хасууртайн эхин, Хара-Шэбэрэй хүсэд бэшэ дунда, Үнэгэтэйн дунда һургуулинуудта һураа. Ойро зуура түрэл колхоздоо хүдэлөө.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ, 1943 ондо эдир залуу Дамба Совет армида татагдажа, сэрэгэй училищи дүүргээд, хилын сэрэгтэ алба хээ. Империалис Японидо эсэргүү дайнда хабаадалсаад, 1952 ондо армиһаа табигдаһан байна.

Д.3. Жалсараев хэдэн жэлэй туршада КПСС-эй Буряадай обкомой аппарадта хүдэлөөд, Буряад Республикын соёлой министрэй тушаалда дэбжүүлэгдээ. ТАСС-ай сурбалжалагша ябаа. 1967 ондо республикын Уран зохёолшодой холбооной правлениин түрүүлэгшээр һунгагдаа һэн. 1975 ондо Буряадай АССР-эй соёлой министрээр дахин томилогдобо.

Дамба Жалсараев — 1952 онһоо СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн. Тэрэнэй түрүүшын шүлэгүүд 1945 ондо гараа һэн. «Үнэн тухай үгэ» гэһэн түрүүшынь ном 1953 ондо хэблэгдээ. Д. Жалсараев шүлэг, поэмэнүүдэй дүшөөд номой автор. Тэрэ тоодо «Алас ундэр зам», «Аян замай дуунууд», «Амар сайн, нүхэдни», «Аянгата мүрнүүд», «Баатар тухай домог» гэһэн номууд ороно.

Д. Жалсараев үхибүүдтэ зорюулжа, «Булжамуур», «Дүүнэртэеэ хөөрэлдөөн», «Баярмаагай одон», мүн ород хэлэн дээрэ гараһан «Һалхинтай урилдаан» гэхэ мэтэ номуудые бэшэһэн байна.

Поэдэй олохон зохёолнууд ород болон бусад хэлэнүүдтэ оршуулагданхай. «Тэнгэриин һиилбэри», «Газар дэлхэйн дуунууд», «Буряад аялганууд» болон бусад номууд Москвада хэблэгдээ. Шэлэгдэмэл зохёолнуудайнь суглуулбари «Байгал шадархи дайдамни» гэжэ гаршагтайгаар ород хэлэн дээрэ гараа. Алма-Ата, Ташкент гэһэн түб хотонуудта казах, узбек хэлэнүүд дээрэ номуудынь гараба.. Мүн тиихэдэ Д. Жалсараев олон дуунуудай, Буряадай гүрэнэй соло дуунай (гимнын) автор.

Дамба Жалсараев Буряадай арадай поэт гэһэн хүндэтэ нэрэ зэргэдэ, Буряадай АССР-эй Гүрэнэй шанда хүртэһэн. Ажалай Улаан Тугай, «Хани барисаанай», «Хүндэлэлэй тэмдэг» орденуудаар шагнагданхай.

Д. 3. Жалсараев ниитын политическэ ажабайдалда эдэбхитэйгээр хабаадалсаһан. Тэрэ хадаа РСФСР-эй болон Буряадай Уран зохёолшодой холбооной Правлениин гэшүүн байгаа. Буряадай АССР-эй Верховно Соведэй депутат ябаһан юм.

Дели болон Алма-Ата хотонуудта болоһон Ази, Африкын уран зохёолшодой IV, V конференцинүүдтэ, уран зохёолой талаар уласхоорондын бэшэшье шухала хэмжээ ябуулгануудта хабаадалсаһан байха юм. СССР-эй болон РСФСР-эй Уран зохёолшодой хэдэн съезднүүдтэ хабаадалсаһан бэлэй.