Истомина Нина
Истомина Нина Петровна 1959 ондо түрөө.

1979 ондо Абрамцевын уран зурагай-промышленна училищи (Москвагай можо) дүүргээ.

1984 ондо Москвагай дээдэ уран зурагай-промышленна училищи (Строгановай) дүүргээ.

1998 онһоо Россиин уран зурагай холбооной гэшүүн.

1980 онһоо республикын, зонын, россиин үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа.

Ажалнуудынь: гоёлой лонхо «Сэсэгтэ» (2005), шэмэглэлэй табаг (1990).

Зарим ажалнуудынь Ц. С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ хадагалагданхай.