Зонхоева Елена
Зонхоева Елена Константиновна 1959 ондо Улаан-Үдэ хотодо түрөө.

1981 ондо В.И.Мухинагай нэрэмжэтэ Ленинградай дээдын уран зурагай-промышленна учи-лище, хубсаһа оёлгын таһаг дүүргээ.

Бүд зурагай, бүд нэхэлгын һалбарида хүдэлдэг.

Россиин Уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1983 онһоо республикын, можо хоорондын, хизаарай, россиин, гадаадын выставкануудта хабаадана, тэрэ тоодо хубиин: Россиин арадуудай угсаатанай зүйн музейдэ «Субад һарын туяа» (1992, Санкт-Петербург), «Сагаан һара» Россиин Гүрэнэй түбэй архивай выставкын заал соо (1994, Санкт-Петербург), «Урлалай орон» А.С.Пушкинай музей соо, сенатор Ней-дгартын байшан соо, «Конти» казинодо, Элит-клубта (1996, Санкт-Петербург), "«Урлалай орон», «Агуу торгон зам» «Ивка-Трайд» салондо, Александровска театрта (1997, Санкт-Петербург).

Ажалнуудынь: «Ойхоной домог» (1987), «Үглөөгүүр. Үдэшэ» (1988), «Боди модоной юһэн гэшүүһэн» (1995).

Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ, Россиин Соёлой яаманда, Россиин уран зу-раашадай холбоондо, хубиин хадагаламжада байдаг.