• Буряадай габьяата уран зурааша (1992)
  • Литература болон урлалай талаар Буряадай АССР-эй Гүрэнэй шангай лауреат (1992)
  • Буряадай комсомолой шангай лауреат (1986)
Жимбиева Рыгзема Цыденжаповна 1953 оной майн 14-дэ Москва хотодо түрөө.

1967-1971 онуудта Эрхүүгэй уран зурагай училищидэ (шабар урлалай таһаг) һураа.

1971 онһоо Улаан-Үдын уран һайханай гар бүлэгүүдэй заводто хүдэлөө.

1975-1980 онһоо Москвагай дээдэ уран һайханай-промышленна училищидэ (Строгановай) һураа.
1981 онһоо — Россиин уран зурагай холбооной гэшүүн.

1971 онһоо — бүхэсоюзна, россиин, хизаарай, республикын үзэсхэлэнгүүдтэ, тэрэ тоодо Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ хубиин, хабаадагша (1986, 2008).

Хүдэлмэринүүд: аягануудай суглуулбари «Нохойн хоншоор» (1976), сайн сервиз «Мүшэтэ» (1976), столой сервиз «Сагаалган» (1980), шэмэглэһэн аяганууд «Хүхэ сэсэгүүдэй баглаа», «Пейзаж», «Байгал», «Басаганай нюур» (1983); Ц.Жимбиевай «Эдир хонишон» номдо хаб-саргалта (1974); графикын бүлэг зураг «Монголоор» (1969), «Табтаанай нютагай зураглал-нууд» (1973); Улаан-Үдын хүүхэлдэйн театрта «Шуран Зоригто» зүжэгэй уран найруулга (1982).

Хүдэлмэринүүдынь Сампиловай нэрэмжэтэ Республикын уран зурагай музейдэ, Дур-на зүгэй арадуудай урлалай гүрэнэй музейдэ, шэмэглэлэй-хабсарга урлалай ба арадай урла-лай бүхэроссин музейдэ, СССР-эй уран зурагай академиин музейдэ, РСФСР-эй уран зураа-шадай холбооной жасада, Гүрэнэй Эрмитажта (Санкт-Петербург), Шэтын уран зурагай му-зейдэ, Монголой музейдэ, хубиин хадагаламжада байдаг.