• Буряадай АССР-эй урлалай габьяата ажал ябуулагша (1978)
  • Буряадай АССР-эй арадай уран зурааша
Дульбеев Ким Африканович 1933 ондо Дээдэ Үдэдэ (Улаан-Үдэдэ) түрөө, 1989 ондо наһа бараа.

1956 ондо Эрхүүгэй уран зурагай училище (А. П. Жибинов ба И. В. Лежнев багшанууд).

1963 ондо Ленинградай И. Репинэй нэрэмжэтэ уран зурагай, барималай ба архитектурын институт дүүргээ (багшань Ю. М. Непринцев).

1969-1973 онуудта Ц. С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейн директорээр хүдэлөө.

1968 онһоо— СССР-эй уран зураашадай холбооной гэшүүн.

Буряад соёл урлалай II декадада хабаадаа (1959, Москва).

1958 онһоо — республикын, хизаарай, россиин, гадаадын выставкануудта хабаадаа.

Хүдэлмэринүүд: «Доржо Банзаров декабрист Н. А. Бестужевайда» (1960), «Партизанай эхэ» (1960), «Партизанай хизаарта» (1961), «РСФСРэй габьяата врач Ф. Н. Дульбеевай портрет» (1964), «Бурревкомай түрүүлэгшэ М. Н. Ербановай портрет» (1967), «Геологой портрет» (1973), «Буряадай АССР-эй габьяата врач А. И. Жалсараевай портрет» (1974), «Бригадир В. Самойловай портрет» (1979), «Совет засагай түлөө» (1979), «Буряадай коммунарнуудай түрүүшын хабар» (1983).

Зурагуудынь Республикын уран зурагай Ц. С. Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ байдаг.