Дудко Николай
Дудко Николай Николаевич 1962 оной майн 1-дэ Дэссау хотодо (Германия) түрөө.

Улаан-Үдын багшанарай училищиин уран зурагай-графикын таһаг дүүргээ.

Киевэй Т.Г.Шевченкын нэрэмжэтэ уран зурагай институт дүүргээ.

1986 — Ивалгын дасанай лама Дарма-Додитой, Сүүгэлэй дасанай шэрээтэ Жимба-Жамса Цыбеновтэй, хожомынь гэгээн багша Чогьял Намхай Норбо Римпочетэй танилсалга, буддын шажантай оронуудта ябалга — Монгол, Энэдхэг, Непал.

XIV дугаар Далай-ламын хубиин уран зурааша Ген Сангей Ешедэ (г. Дхарамсала, Индия) һураа.

Түбэдэй уран зурагай Менри урасхалай уран зурагай диплом багшалха эрхэтэйгээр абаа.

Россиин Уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1982 онһоо — республикын, хизаарай, российн, гадаадын выставкануудта, тэрэ тоодо хубиин Республикын уран зурагай Ц.С.Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ (2003, 2008, Улаан-Үдэ), М. Хангаловай нэр Буряадай түүхын музейдэ (2005, Улан-Удэ), Эрхүүгэй В.Сукачевэй нэрэм-жэтэ уран зурагай можын музейдэ (2006, 2008), Шэтын уран зурагай музейдэ (2008), Агын хизаарай музейдэ (2008), Аргентинэдэ (1995), Италида (1995, 2003), Монголдо (2004), Хи-тадта (2007), Россиин хотонуудта.

Ажалнуудынь: танка «Падмасамбхава багша» (1998-1999), «Намсарай-баялигай бурхан» (2000), «Драгпо Килая багша» (2000-2001), «Сарасвати» (2002), «Гома Деви хатан» (2002-2003), «Бодисада Арьяабаала» (2006), «Зонхово» (2006-2007).
Зурагуудынь Эрхүү можын уран зурагай В.П. Сукачевэй нэрэмжэтэ музейдэ, Токио хотын галерейдэ, Буэнос-Айрес хотын дэлхэйн урлалай музейдэ, Буряадай дасануудта, хубиин хадагаламжада байдаг.