Дугаров Даши-Нима
  • Буряадай АССР-эй искусствын габьяата ажал ябуулагша (1972)
  • РСФСР-эй габьяата уран зурааша (1976)
  • РСФСР-эй арадай уран зурааша (1982)
  • Россиин Уран зурагай академиин гэшүүн-корреспондент (2001)
  • Буряадай АССР-эй Гүрэнэй шангай (1979) ба СССР-эй Министрнүүдэй Соведэй шангай лауреат (1985)
  • «Хани барисаанай» (1989), «Эсэгэй ороной урда аша габьяагай түлөө» IV шатын орденууда-ар шагнагдаһан
  • СССР-эй Министрнүүдэй Соведэй шанда хүртөө (1967)
  • Агууехэ Октябриин хубисхалай 50 жэлэй ойдо зорюулагдаһан Буряадай АССР-эй республи-кын конкырсын лауреат (1967)
Дугаров Даши-Нима Дугарович 1933 оной апрелиин 27-до Агын Буряадай автономито тойрогой Могойтын районой Амит-хааша нютагта түрөө, 2001 ондо наһа бараа.

1948-1950 — Шэтэ хотодо уран зурагай һургуулида һураа.

1950-1952 — Эрхүүгэй уран зурагай училищидэ һураа.

1952-1955 — Ленинград хотодо зурагай дунда һургуулида һураа.

1955-1962 — Ленинградай И. Репинэй нэрэмжэтэ уран зурагай, барималай ба архитектурын институдтэ (багшануудынь А. Д. Романычев и Ю. М. Непринцев).

1964 онһоо — СССР-эй Уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1974-1990 — Буряадай Уран зураашадай холбооной түрүүлэгшэ.

1990-2001 — Бүгэдэ буряадай үндэһэн соёлой эблэлэй (ВАРК) юрэнхылэгшэ.

1993 онһоо — «Буряад-зураг» гэжэ өөрын уран зурагай һургуулида (Улаан-Үдэ) ба № 38 ду-гаарай Уран һайханай лицейдэ (Иволгинск тосхон) һураа.

1996 онһоо — Уран һайханай һургуули-мастерской эмхидхэн багшалаа (Улаан-Үдын хажууда Исток тосхон ба Никольский тосхон).

1992-1996 — Агын дасан ба Сүүгэлэй дасан (Сүүгэл нютаг, Шэтын можо) һэргээлгэ эмхидхээ.

Буряад Соёл урлалай II декадада хабаадагша (1959, Москва).

1960 онһоо — республикын, хизаарай, бүхэсоюзна, россиин, гадаадын үзэсхэлэнгүүдтэ, тэрэ тоодо хубиин Республикын Ц.Сампиловай нэрэмж. Уран зурагай музейдэ (2003, 2008, Ула-ан-Үдэ), СССР-эй Уран зураашадай холбооной выставкын заалда (1965, 1985, Москва), Пхеньян хотодо (1986, КНдР), Шэтын уран зурагай музейдэ (1986) харалгануудта табигдаа.
Ажалнуудынь: «Басагай үдэшэлгэ» (1961), «Буряадай басагад» (1966), «Кончагай рольдо Лхасаран Линховоиной портрет» (1967), триптих «Үнгэрһэн саг» (1967), триптих «Соведүүдэй засагай түлөө» (1969), «Наран-бригада» (1977), «Социалис Ажалай Герой Г. Л. Рабдаеваай портрет» (1979), «Композитор Б. Ямпиловай портрет» (1984), «Нүүжэ байһан хаданууд. МНР» (1988), «Умэнэ Гобидо морид» (1988), бүлэг зураг «Байгал» (1982-1983), Хяагтын аймагай Ц.Ранжуровай колхозой соёлой байшанда зураг ба байгалай шулуунуудай гоёолто (1969), Загарай тосхоной Соёлой байшанда хэбтэ сохиһон панно (1971).

Ажалнуудынь Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ, Россиин Уран зурагай жасын ба Соёлой яаманда, хубиин суглуулбаринуудта хадагалагдадаг.