Дугаржапов Бато
Дугаржапов Бато 1966 ондо Шэтын можын Дулдарга һууринда түрөө.

1986 – 1992 – Москвагай Суриковай нэрэмжэтэ уран зурагай институдтэ һураа.

1992 – 1994 – Парижда ДРУО аукциной залда ород урлалай үзэбэринүүдтэ хабаадалга.

1999 - 2000 – Христос Абарагшын һүмэ шэмэглэлгэдэ хабаадалга.

Ажануудынь: «Лидо харахада» (2008), «Үдэрэй тэн. Онгосонууд» (2009), «Рафаиловичууд» (2011), «Сутоморе» (2011), «Гурзуфта үглөөгүүр» (2007), «Хабарай хото» (2011), «Артек» (2011), «Һүниин хүүргэ» (2006), «Үдын хоол» (2012), «Номой сан» (2008), «Наранай на-адан» (2011), «Далайн этюд» (2007), «Сибирь» (2008), «Италиин талбай» (2008), «Бутинай үйлсэ» (2008), «Һүүлшын туяа» (2008), «Кинотеатр «Родина» (2008), «Ленинэй талмай» (2008), «Боро сэсэг» (2008 ), «Сочи» (2010), «Гоёолто» (1999), «Бёхово» (2011), «Үдэшын Москва» (2001), «Замоскворечье» (1992), «Долгин» (2003), «Малевичай литэ» (2001), «Та-ганскын сэсэрлиг» (1987), «Һаруул үдэр» (2011), «Зурагай хэб. Үүлэнүүд» (2002), «Хото» (2008), «Метричка» (2003), «Гэрэлтэ үдэр» (2011), «Уларилай эхин» (2006), «Грушын сэсэг-лэлгэ» (2003), «Сирениин үдэшэ» (2007), «Һүүлшын саһан» (2004), «Һалхилна» (2009), «Үбэлэй нарай оролго» (2011), «Үбэлэй үүр сагаан» (2012), «Аадар» (2011), «Апрель» (2001), «Постная гол» (2006), «Үбэлэй үдэшэ» (2011), «Апрель. Москва шадар» (2000), «Хуудам» (2006), «Һүниин Балаклава» (20040, «Полесье» (2009), «Хүндэ уһан» (2009), «Гэгээн үдэр» (2011), «Хүхэ хубсаһатай басаган» (2011), «Портредэй бэлэдхэл зураг» (1995), «Гэгээн эсэгэ Константинай портрет» (2011), «Далайда гаралга» (2003), «А.П.Чеховай терраса» (2001), «Ошожо байһан үдэшэ» (2009), «Хүйтэн зун» (2002), «Холын ой» (2008), «Далайн хараа. Сухум» (2001), «Далайн үдэшэ» (2007), «Октябрь» (2007), «Хүйтэн үдэшэ. Венеци» (2008), «Венециин этюд» (2007), «Һаруул үдэр» (2008), «Һаруул һүни» (2006), «Монмартр» (2008), «Наранай тонгойлго» (2008), «Университет» (2007), «Шляпатай натюрморт» (2007), «Үдэ боложо байна» (1992), «Ай-Далары» (2002), «Онгосын буудал үбэлдөө» (2010), «Үглөөгүүр» (1992), «Гүрэмэл арагтай натюрморт» (2007), «Диана» (2009), «Үдэшын зураг. Хашаа» (2009), «Үбэлэй Иваново» (2009), «Пооли» (2009), «Намар» (1999), «Һэрюун үдэшэ» (2008), «Һүниин Нотр – Дам» (2008), «Үдэшын наран. Венеци» (2008).

2012 – Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ хубиин харалга.