Доржиев Зорикто
Доржиев Зорикто Бальжинимаевич 1976 оной явнариин 20-до Улаан-Үдэдэ түрөө.

1991-1996 — Буряадай республикын соёл урлалай училищидэ (Улаан-Үдэ) һураа.

1996 — 2002 онуудта Красноярскын гүрэнэй уран зурагай институдтэ һураа (А. М. Знагай бүлэг).

2003-2005 — Россиин Уран зурагай Академиин зохёохы мастерскойдо, Урал, Сибирь, Алас Дурнын таһаг (профессор А. П. Левитин).

2009 — Буряадай соёлой манлай.

2004 онһоо — республикын, россиин, хилын сааанахи үзэсхэлэнгүүдтэ, тэрэ тоодо М.Хангаловай нэрэмжэтэ Буряадай түүхын музейдэ (2004, Улаан-Үдэ), Ц.Сампиловай нэ-рэмжэтэ уран зурагай музейдэ (2007, 2012, Улаан-Үдэ), В. Сукачевэй нэрэмжэтэ можын уран зурагай музейдэ (2007), Зүүн зүгэй арадуудай урлалай гүрэнэй музейдэ (2007, Москва), Томскын можын уран зурагай музейдэ (2008) хубиин харуулгануудта хабаадаа.

Ажалнуудай автор гэбэл: «Талын түүхэ» (2005), «Почто зөөгшэ» (2005), «Морид ба шубууд» (2005), «Дангинын зүүдэн» (2005), «Хабар» (2006), «Харуул» (2006), «Эгэшэ дүүнэр» (2007), «Үбэлэй ерэлгэ» (2007), «Он жэлнүүдэй түүхэ бэшэгшэ» (2007), «Джоконда-Хатан» (2007), В. Бараевай «Чингисханай элшэн» гэжэ номой хабсаргал (2007), «Эхирнүүд» (2008), «Сэрэг» (2008), «Дэлхэйн захада» (2012), «Дурна зүг» (2012), «Үрнэ зүг» (2012), «Аниргүй байдал» (2012), «Үе сагтай урилдан» (2012).

Зурагуудынь Россиин, США-гай, Германиин, Австриин, Тайваниин, Великобританиин, Бельгиин, Франциин, Монголой хубиин хадагаламжада байдаг.