Доржиев Лубсан
Доржиев Лубсан Доржиевич 1918 ондо Сэлэнгын аймагай Тохой һууринда түрөө.

1973 – зураг зуража эхилээ. Түрүүшын ажалнууд – буряад угалзанууд, «буряад зураг» түрэлэй зурагууд.

1986 онһоо бурханай зурагуудые зурадаг болоо.

1990-д онуудһаа үндэһэн угалзануудые суглуулха ба гуримшуулха талаар хүдэлөө.

1970 онһоо – республикын, хизаарай, россиин һайн дуратанай үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа, тэ-рэ тоодо Улаан-Үдэдэ (1988, 1998, 2007).

Хүдэлмэринүүд: «Домог. Ногоон унаган» (1986), «Зурхайда дуратайшуул. Наранай наагуур Буда гарагай гаралга» (1990), «Агван Доржиевай портрет» (1991), «Луу» (1994), «Манжушри» (1995), угалзата найруулгануудай автор.

Ажалнуудынь Ц.С. Сампиловай музейдэ, Арадай зохёохы бэлигтэнэй түбтэ (Улаан-Үдэ), хубиин суглуулбаринуудта байдаг.
Лубсан Доржиев гол түлэб «Буряад зураг» түрэлэй зурагта хүдэлдэг. Тэрэ урасхалынь «монгол зурагта» дүтэрхы юм.
Лубсан Доржиев түрүүшээр һайн дуратанай үзэсхэлэнгүүдтэ зурагуудаа харуулдаг һэн. 1988 ондо тэрэнэй түрүүшын үзэсхэлэн эмхидхэгдээ (70 жэлдэнь зорюулһан), хоёр жэл болоод уран зураашадай холбоондо абаа, үшөө жэл болоод Буряадай арадай уран зураашын нэрэ зэргэ олгогдоо. Уран зурааша байгаалиин зураг, портрет, жанрова зураг болон угалза зураг гэхэ мэтэ түрэлнүүдтэ туршалга хэһэн байна. Картон дээрэ уһан шэрээр хэдэн зуугаад найруулга бүтээгээ.

2011 ондо наһа бараһан.