Уран зурааша, уран барималшад

Дондокова Нимацырен

Дондокова Нимацырен
  • Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ II Республикын шангай лауреат (2005)
Дондокова Нимацырен Данзановна 1951 оной сентябриин 30-да Улаан-Үдэдэ түрөө.

1975 онһоо Данзан Дондоков эсэгын заабари доро бурхан зуралга шудалаа.

1977-1979 — М.Хангаловай нэрэмжэтэ Буряадай түүхын музейдэ саарһан бурханай барималнуудые һэргээлгын ажал хээ.

1980-1983 — Республикын арадай зохёохы ажалтанай түбтэ хүдэлөө.

1988 — И.Е.Репинэй нэрэмжэтэ Ленинградай уран зурагай, барималай ба архитектурын институт дүүргээ.

1983 онһоо бурханай зураг бүтээдэг болоо.

1988 онһоо буддын шажанай бурхадай жагсаал бүдөөр бүтээлгэдэ хүдэлөө.

Гэгээрэлэй ба хэблэлэй ажал хэһэн — лекци уншадаг, экскурси үнгэргэдэг, «Данзан баабайн онтохонууд» гэжэ хүүгэдэй уншаха домог хөөрөөнүүдые хэблэн гаргаа (2002, Улаан-Үдэ).

1995 онһоо Россиин уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1989 онһоо — республикын, россиин, хизаарай, гадаадын, тэрэ тоодо хубиин үзэсхэлэнүүд Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ (1990, 1993, 1995, 1998, Улаан-Үдэ), М.Хангаловай нэр Буряадай түүхын музейдэ (2001, Улаан-Үдэ), Хальмагай Гүрэнэй уран зурагай галерейдэ (Элиста, 1989, 1995), «Марс» галерейдэ (1989, Санкт-Петербург), Шажанай түүхын музейдэ (1991, Санкт-Петербург), Россиин Угсаатанай зүйн музейдэ (1992, Санкт-Петербург), Эрхүү можын уран зурагай В.Сукачевэй нэрэмжэтэ музейдэ.

Ажалнуудынь: танка зурагууд «Ногоон Дара» (1999), «Будда Шакьямуни» (2001), «Бүрин-хан» (2006), «Сарасвати» (2006), «Дорлиг-хан» (2000), «Будда Амитабхын жаргалай орон» (1995), «Ута наһанай гурбан Бурхан» (1999), «Сагаан үбгэн» (2005).

Ажалнуудынь Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ, Эрхүү можын уран зурагай В.Сукачевэй нэрэмжэтэ музейдэ, Шажанай түүхын гүрэнэй музейдэ (Санкт-Петербург), Зүүн зүгэй ана-гааха ухаанай түбтэ (Улаан-Үдэ), Импэкс-түбтэ (Улаан-Үдэ), Санкт-Петербург дасанда, Тамчын, Түнхэнэй, Эгэтын, Асагадай дасануудта, хубиин суглуулбаринуудта байдаг.