Дондоков Данзан
Дондоков Данзан 1895 оной апрелиин 7-до Сэлэнгын аймагай Загаһата һууринда түрөө, 1983 наһа бараа.

1903-1935 — Тамчиин, Эгитын, Анаагай, Загастайн, Янгаажинай дасануудта, Монголой дасануудта һуралсал ба ажал.
Багшанарынь Осор Будаев (Санкт-Петербургын дасанай зурааша), Санжи-Цыбик Цыбиков (Янгаажинай дасанай барималша).

1908 — уран зурагай арамнай зүбшөөл абаа.

1916 — гэбшын зэргэ хамгаалжа, гэлэн лама болоо, «Винайя» тангариг бэедээ гүйсэд даажа абаа.

1937-1946 — Красноярска хизаарта сүлэлгэ.

1946 ондо нютагаа бусаба.

1960-1970-д онууд — бурхан зурагшын эгээл үрэ дүнтэй жэлнүүд.

1972 ондо Ивалгын дасанда түймэртэ дүшөөд ажалынь хосороо.

1979 — Парижда «XIX-XX зуун жэлнүүдэй заншалта буряад урлал» үзэсхэлэндэ ажалнуу-дынь харуулагдаа.

Мүн Хальмагай уран зурагай галерейдэ (1989, 1991, Элиста), Гүрэнэй шажанай түүхын музейдэ (1991, Санкт-Петербург), Россиин Угсаатанай музейдэ (1992, Санкт-Петербург), М.Хангаловай нэрэмжэтэ Буряадай түүхын музейдэ (2001, Улаан-Үдэ) харуулагдаа.

Бурханай зурагууд «Сүхэбаадиин орон», «Майдари бурханай жаргалай орон», «Боди модон», «Сансарын хүрдэ», «Калачакра», «Шамбала».

Ивалгын, Агын, Эгэтын, Анаагай, Янгаажинай дасануудта, Хальмагай, Тувагай, Монголой буддын һүмэнүүдтэ ажалнуудынь байдаг.