Дашиева Татьяна
  • Буряад Уласай габьяата уран зурааша (1991)
Дашиева Татьяна Цыреновна 1953 оной августын 18-да Захааминай аймагта Холтосон һууринда түрөө.

1975 ондо Улаан — Үдын багшанарай училищын уран зурагай-графикын таһаг дүүргээ (багшань Г. Н. Москалев).

1978 онһоо Буряадай Уран зураашадай холбооной уран һайханай жасада хүдэлнэ.

Арадай мастер Н. И. Дульбиновада мориной дэлһээр нэхэлгэдэ һураа.

1987 онһоо- Россиин Уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1980 онһоо — республикын, хизаарай, россиин, бүхэсоюзна, гадаадын үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа, тэрэ тоодо Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ хубиин (2011, «Эхэнэрнүүд ба сэсэгүүд»).

Хүдэлмэринүүд: гобеленүүд «Буряадай Хубсар» (1982), «Жаргалма» (1983), «Буряадай хаданууд» (1983), «Хатар» (1984), «Гэр бүлэ» (1985), «Арһа элдэгшэ» (1985), «Минии хизаар, Захаамин» (1987), «Үглөөгүүр» (1987), «Нуурай хажууда» (1988), «Буряад дайда» (1988), «Нүхэд» (1990), «Хүүюур» (1995), «Бөө» (2001).

Бүтээлнүүдынь Ц.Сампиловай уран зурагай музейдэ, М. Хангаловай нэрэмжэтэ Буряадай түүхын музейдэ, Забайкалиин угсаатанай музейдэ (Улаан-Үдэ), Хяагтын В.И Обручевэй нэ-рэмжэтэ хизаар ороноо шэнжэлгын музейдэ, Усть-Ордын хизаар шэнжэлэлгын музейдэ, Эрхүүгэй можын уран зурагай музейдэ, Россиин Соёлой яаманда, Кемерово, Новосибирск, Шэтэ хотонуудай музейнүүдтэ, хубиин суглуулбаринуудта байдаг.