Дашиев Шоён Дашиевич Захааминай аймагай Магло-Бортойн сомондо 1881 ондо түрөө.

Буряад соёл урлалай I декадада (1940, Москва), «Буряадай АССР-эй 50 жэлэй ойн «Буряадай уран зураашад» үзэсхэлэндэ (1973, Свердловск, Улаан-Үдэ) хабаадаа.

Ажалнуудынь: панно «Манай республика» (1939), панно «Хэрмэн» (1940), «Колхозой азар-га» (1940), «Хусанууд» (1940).

Бүтээлнүүдынь Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ байдаг.