Дамбиева Баярма
  • Буряад Уласай габьяата уран зурааша (1999)
Дамбиева Баярма 1948 оной январиин 1-дэ Шэтын можын Дулдаргын аймагай Шандали һууринда түрөө.

1967 ондо Агын багшанарай училище дүүргээ.

1967- 1971 — Москвагай соёлой институдтэ (номой сангай факультет) һураа.

1971-1972 — Урда Агын дунда һургуулида ород хэлэнэй ба литературын багшаар хүдэлөө.

1972-1982 — Буряад Уласай номой санда хүдэлөө.

1982 онһоо Буряадай Уран зураашадай холбооной уран үйлэдбэриин мастерскойдо Россиин арадай уран зурааша Д-Н.Дугаровай ба Россиин габьяата уран зурааша А.Цыбиковагай хүтэлбэри доро хүдэлөө.

1989 онһоо Россиин Уран зураашадай холбооной гэшүүн.

2003 онһоо — Россиин Уран зураашадай зохёохы холбооной гэшүүн.

1983 онһоо республикын, хизаарай, россиин, гадаадын харалгануудта хабаадаа, тэрэ тоодо хубиин (1993, Иркутск).
гобеленууд — «Эхилэл» А.О. Цыбиковагай эскизээр (1983), «Газарай эзэн» А. О. Цыбикова-гай эскизээр (1984), «Дайдада» (1987), «Хүрдэ» (1991), «Сагаан үбгэн» А.О. Цыбиковагай эскизээр (1991), «Алталмал» (2000), «Хабарай аялга» (2001), «Һалхин» (2003).

Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ, М.Н. Хангаловай нэрэмжэтэ Буряадай түүхын музейдэ, Забайкалиин арадуудай Угсаатанай зүйн музейдэ (Улаан-Үдэ), Москва, Иркутск хотонуудай, Ага тосхоной музейнүүдтэ, хубиин суглуулбаринуудта байдаг.

Баярма Дамбиевагай гобеленуудые нарин шадабари, сэдьхэлэй байдал этигүүлмээр дамжу-улдагынь илгаруулдаг.