Дараев Чингиз Доржиевич 1969 ондо Захааминай аймагай Мылэ һууринда түрөө.

1991-1996 Бүгэдэ буряадай үндэһэн соёлой эблэлдэ хэбтэ сохигшоор хүдэлөө.

2001 ондо Ю.Е. Мандагановта шулуу һиилэхые һураа.

2003 онһоо Россиин Уран зураашадай холбооной гэшүүн.

Валентина Бадмаевада хэбтэ сохилгодо һураа.

Доржо эсэгэнь — түмэршэ дархан, абганарынь хэбтэ сохигшод.